KOSGEB Kredisi

Halkbank 2020 Faizsiz Esnaf Kredisi Resmi Gazete’de Yayınlandı

01.02.2020
Halkbank 2020 Faizsiz Esnaf Kredisi Resmi Gazete’de Yayınlandı

 25.12.2019 tarihli ve 1898 sayılı Resmi Gazete’ de  yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara düşük faizli kredi kullandırılması kararlaştırılmıştır.

HALKBANK Esnafa Faizsiz Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

Amaç, Kapsam ve Uygulamaya İlişkin Esaslar

MADDE 1 – (1) Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’ lar kefaletiyle veya ESKKK’ ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere, 01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.

➤ Daha önceki yıllarda Banka tarafından kooperatif kefaletli ya da kefaletsiz olarak kullandırılan kredilerden kalan bakiyeler 2020′ a devretmiş olup, yüzde 50 oranında indirim uygulanacaktır.

halkbank-faizsiz-esnaf-kredisi

Halkbank faizsiz esnaf kredisi

(2) TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’ lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için de 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.

➤ TESKOMB’a bağlı olmayan kooperatiflerin kefelatiyle geçmiş yıllarda kullanılmış olan kredilere %50 faiz indirimi uygulanacaktır.

(3) Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2020 yılına devreden krediler ile 01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere,01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, 3 üncü madde uyarınca belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.

➤ Halkbank KKTC şubesinde kullandırılan krediler için de yapılacak olan faiz indirim oranı %50′ dir.

Gelir Kayıplarının Karşılanması

MADDE 2 – (1) Bankanın, bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile esnaf ve sanatkarlara uygulanan indirimli faiz oranları esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

➤ Düşük faizli kredi kullandırılmasından dolayı banka zor durumda kalırsa kayıplar ilgili bakanlık tarafından karşılanacaktır.

(2) Banka, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Bakanlığa iletir.

Ödemeler, Bankanın, bu Karar ve daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını ve yılın kalan aylarına ilişkin aylık projeksiyonları Bakanlıkça bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Bakanlıkça gerçekleştirilir.

➤ Gelir kayıplarının hesaplanması için kayıp tutarları aylık olarak hesaplanarak hazineden karşılanmak üzere ilgili bakanlığa iletilir.

Faiz İndirim Oranı

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında, 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden kredilere, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere, % 50 faiz indirim oranı uygulanır.

➤ Kooperatif kefaleti ile, kefalet olmaksızın şahıslara, bankanın KKTC şubesinden kredi alan esnafa ve merkez birliğine bağlı olmayan diğer kooperatiflere verilen kredilerden bakiyeleri 2020 yılına devredenlere uygulanacak faiz indirimi oranı yüzde 50′ dir.

(2) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında ( el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanır.

➤ Maddede sayılan unutulmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ilgili kanunlara göre vergiden muaf kabul edilmektedir. Bu amaçla 2020 yılında kendilerine verilecek olan kredi faizsiz olacaktır.

(3) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, bu Karar kapsamında 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanır. Bu destekten son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamaz.

➤ Ustalık belgesi gerektiren meslek kollarında 1 yıldır kesintisiz faaliyet göstermekte olan esnaf da faizsiz kredilerden yararlanabilecektir. 

(4) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar % 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilir. Ancak, bu imkandan bak.iyesi 2020 yılına devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamaz. Bu Karar kapsamında 2020 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2019 yılına devreden krediler için % 100 faiz indirim oranı uygulanır.

➤ 18-30 yaş arasında olan ve KOSGEB’den eğitim alan ve iş planları ödüllendirilen genç girişimcilere de 2020 yılında faizsiz kredi verilecektir. 

(5) Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2020 yılına devreden krediler için %100 faiz indirim oranı uygulanır.

➤ 30 bin TL’ ye kadar olan ve ekipman alımları için kullandırılacak olan krediler de faizsiz olacaktır.

Gelir Kayıplarının Tespiti

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Bakanlık ve Banka tarafından esas alınır.

➤ Yapılan ödemeler hazinede faaliyet gösteren kontrolörler tarafından denetlenecektir.

unutulmaya yüz tutmuş meslekler

Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren esnaf faizsiz krediden yararlanabilecek

(2) 2020 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Bakanlığın ilgili hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme, ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Bakanlıkça nakden karşılanır.

Halkbank faizsiz esnaf kredisi şartları hakkında bilginiz var mı? Bu şartları öğrenerek faizsiz kredi kullanıp kullanamayacağız ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

➤ Geçmiş yıllara ait gelir kayıpları yeni bir hesaplamaya gerek kalmaksızın ödenecektir.

(3) Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer Hükümler

MADDE 5 – (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz. Esnaf ve sanatkarların mevcut kredilerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde tasfiye olunacak alacaklar hesabına alınmaları halinde bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılır. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esaslan uyarınca tahsil ve tasfiye edilir.

➤ Geçmiş yıllarda bu kredi imkanından faydalanan esnafın 2020 yılında tekrar kredi kullanabilmesi için mevcut borçlarını kapatmış olması gerekmektedir.

(2) Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için gelir kaybı hesaplanmaz.

(3) Bu Karar kapsamında kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara, geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak bir yıllık süre içinde en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilir.

➤ Esnaf ve sanatkarlar yıl içinde iki kez faiz indirimli kredi kullanma hakkına sahiptir.

(4) Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu Karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmaz. Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarlardan, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.

halkbank 2019 faizsiz esnaf kredisi

Halkbank 2020 Esnaf kredisi

2016 yılında uygulamaya konan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle “KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı” kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar bu fıkra hükmünden istisnadır.

➤ Kredi talebinde bulunan esnafın son 5 yıl içinde (KOSGEB dışında) herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansman desteği almamış olması gerekir. 

(5) Bu Karar kapsamında kullandırılacak krediyi talep eden esnaf ve/veya sanatkardan, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmakta olduğunu, esnaflık faaliyeti ile aynı meslek dalında, tacir olmasını gerektirecek başka bir işle iştigal etmediğini ve ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmadığını beyan eden bir taahhütname alınır.

➤ Esnafın kredi başvurusu esnasında faaliyetlerini kanıtlanması gerekmektedir. 

(6) Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.

(7) Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

(8) Bakanlık gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Halkbank esnaf kefalet faizsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

➤ Kredi desteği 2020 başında verilmekte olup kullandırılacak olan faizsiz krediler için 2020 yıl sonuna kadar esnaf ve sanatkarlarımız bir kooperatif ortağı iseler bağlı oldukları kooperatiflere, değillerse şahsen banka şubelerine giderek kredi başvurularını yapabilirler.

Yürütme

MADDE 7- (l) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!