canta astroloji arti yorum bilim egitim1 power kalem istatistik gozluk at ayar duyuru ok bitcoin nota moda mercek ates saat kalp wifi eglence kadin oyun tamir alinti kullanici dunya whatsapp sinema basketbol saglik windows iletisim takvim yildiz yemek egitim bilgi xbox ev gulenyuz yorum1 video soru futbol menu1 foto ucak kahve apple mouse menu2 ps klasor monitor ceptelefonu rastgele yaprak araba
KosgebKredisi.Com

Dedektörle Altın Arama İzni Nasıl Alınır? Yönetmelik

Dedektörle Altın Arama İzni Nasıl Alınır? Yönetmelik

Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflardan, define aranacak sahada, on beş günlük define arama süresi dikkate alınarak çevre sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınmasından ve doğabilecek tüm zararın karşılanmasından define arayıcısı sorumludur. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tespit edilir. Tespit edilen bu tutara 492 sayılı Kanunun ekinde yer alan (8) sayılı tarifenin “VI – Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar” başlıklı kısmının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince her yıl belirlenen define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler harcının yüz katı teminat bedeli eklenir.

Define arama yerini incelemeye gidecek müze ihtisas elemanlarının harcırahı incelemeden önce, birinci fıkra ve 12 nci madde gereği hesaplanan tutar ise arama başlamadan önce define arayıcısı tarafından bir kamu bankasına ilgili müze müdürlüğü adına yatırılır.

Müze müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.

Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlilerin verecekleri hakediş belgelerine göre kesin hesap yapılır. Artan para define arayıcısına iade edilir.

Dedektörle arama izni

Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire Define Arama Yönetmeliği’nin (http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14428/define-arama-yonetmeligi.html) 7. maddesinde yer alan belgelerle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederler.
Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskûn, gayrimeskûn, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Define arama cezası

Tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. İzinsiz olarak define araştıranlar üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Define aramak isteyen, T.C vatandaşı gerçek kişiler, define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amire bir dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Hazine araması yapmak yasal bir iştir ve 2863 Sayılı Kanuna kapsamında define arama yönetmeliği çıkarılmıştır. Başvuruda yazılacak dilekçe örneği ise;

Define Arama İzni Dilekçe Örneği

Define arama için yapılan müracaatlarda doldurulması gereken dilekçede; aramanın neden yapılacağı, amacı açıkça belirtilmelidir.

Define arama izni dilekçe örneği;

DEFİNE ARAMA KAZISI

Dilekçe Örneği

 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Müze Müdürlüğü)

** İLİ

          **  İli,……İlçesi,……..Mahalle/köy ……  /mevkiinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait arazide define arama kazısı yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                              Adı Soyadı    İmza    Adres    Tarih   Telefon   

Yine yer altında define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası yazılır. Yine arama yapılacak yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Arama yapılacak arazi ve bölgenin ön çalışmasından sonra dilekçe verilir. Bu dilekçede aşağıdaki durumlar belirtilir ve dilekçeye eklenir.  Arama yapılacak bölge 50 m2’yi geçemez.

Başvuru dilekçesine;

 • Hazinenin araması yapılacak alanın sahanın yetkili teknik elemana çizdirilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylı, 1/500 ölçekli haritası veya krokisi eklenmelidir.
 • Eğer aram yapılacak olan arazinin krokisi çıkarılamayacak durumda olması ve ya ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten planı,
 • Arazinin uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
 • Hazine araması yapılacak olan yerin sahibi bulunuyorsa bu durumda arazi sahibinin olan gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, eğer arazi tüzel kişilerin ise yetkili birimlerden alınacak muvafakat,
 • Hazine araması yapılacak arazide yeraltı ve yerüstü hizmetlerine yönelik herhangi bir mahzur bulunmadığına yönelik olarak, yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • Arazi ve yerin yerleşim alanından ve yakınında çevre yapılar açısından arama yapılmasında mahzur bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu gibi belgeler eklenir.
 • Arama yapılacak olan bölge dilekçe ekinde verilecek kroki harita, fotoğraf üzerinde işaretlenecektir.

Müze müdürlüğünce başvuruya konu alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında tespit ve tescil edilen araziler ve mezarlıklar arasında olmadığına karar verilmesi durumunda, başvuru sahibinden 7. madde de belirtilen belgeler istenir. Valilik tarafından da yapılacak değerlendirme sonrasında başvurunun uygun bulunması durumunda, Müze müdürlüğünce hazırlanan ruhsat, define araması yapılacak ilin valisi tarafından imzalanacak ve izin çıkarılacaktır.

Define Arama İzni Maliyeti

Define arama izinlerinde ruhsat ve arama masrafları tamamen arayıcı tarafından karşılanır.

Düzenlenen yeni yönetmeliğe göre; Su altında define araması yapılamaz 10 metre derinliği geçmeyecek şekilde yapılacak olan aramalar ruhsat sahiplerine Kültür Bakanlığı tarafından herhangi bir maddi destek ve ekipman sağlanmamaktadır. Arama bölgesinde doğacak herhangi bir zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili  tüm masraflar  arama sahibine aittir. Bu masrafların tahmini tutarı ise müze müdürlüğünce tespit edilir.

Aramalar, define aranacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek iki görevli memur ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ İçişleri Bakanlığının kolluk hizmeti yürütmekle görevli ( jandarma) mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Define araması için görevlendirilen bu görevli memurların devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri arama sahibi tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin %50′ sini geçmemek şartıyla arama yapan kişiler tarafından ayrıca ödenir.  Detayları incelemek için tıklayınız.

Define arama izni e1605687027605
Define Arama İzni

Define Bulunca Devlet Ne Kadar Veriyor?

Kazı yönetmeliğine göre hazine aramasında çıkan define ve tarihi eser gibi buluntular,  Kültür Bakanlığınca izin verilecek en az 3 kişilik bir uzman heyetine incelemesinden sonra elde edilecek buluntular, kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, eğer define bulunursa bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilecek olup define arayıcısına pay verilecektir.

Aramalar sonucunda bulunan define hazinenin değeri yine devletin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçer akçe olarak değeri tespit edilir.

 • Devlete ait arazide bulunan definenin % 50’si define arayıcısına;
 • Özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa % 40’ı,
 • Define arayıcısına, % 10 ise mülk sahibine verilir.

Define Arama Cezası Ne Kadar Oldu?

Kazı yaparken yakalanmanın ve izin almadan ruhsatsız yer altında  yapılacak her türlü arama işlemlerinin cezaları bulunmaktadır. Define aramak ve tarihi eser bulmak maksadıyla ruhsat almadan, izinsiz bir şekilde kazı veya sondaj yapan kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla verilmektedir. İzinsiz olarak yeraltında hazine araması yapanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tarihi eser bulan ve yurtdışına izinsiz olarak çıkarmak isteyen kişilere de 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5.000 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır. Define araması yapan arama da tarihi eser bulan kişilere tarihi eserler ilişkin cezai işlemleri buradan inceleyebilirsiniz.

Yüzeysel arama belgesi

Yer altında yüzeysel olarak teknik cihazlarla dedektörler arama yapmak ve kazı yaparak aramak arasında oldukça büyük fark bulunmaktadır. Tek para dedektörleri genelde yüzeysel arama yapar. İzin almadan girilmesi yasaklı olan alanlar özel mülkler ve ören yerleri yüzeysel olarak görsel yöntemler ile ve elektronik cihazlar ile aramaları izin almadan da yapılabileceği gibi definenin bulunması durumunda kazı işlemlerine başlanılabilmesi için mutlaka ilk iş olarak yerel mülki amirliklerden yasal kazı izinlerinin alınması gerekmektedir.  Gerekli birimlerden kazı izini almadan yapılacak tüm kazı işlemleri sonucunca  tarihi eser ,define v.b gibi buluntulara devlet tarafından el koyulacaktır hem de arayıcıların hakkında hapis cezaları ve para cezaları uygulanacaktır. İzin alarak arama çalışmalarının yapılması oldukça şeffaf ve açık olarak gerçekleştirilmiştir. Devletten izin alarak kazı yapılması yasalarla ya da ilgili genelgelerle yasaklanmış bulunan yerler dışında, kanunun belirlediği usuller çerçevesinde kazı işlemi gerçekleştirilir.

Yapılan tüm arama ve kazı çalışmalarından elde edilen buluntular, tarihi eserlerin ve değerli maden ve metallerden oluşan definelerin elden çıkarılması oldukça olacaktır hatta elden çıkarırken yaklananlar hakkında  hapis cezası verilecektir. Elden çıkarılırken verilen değer ile Bakanlığın belirleyeceği değer ederin çok altında olacaktır. Tarihi eser kaçakçılığını ihbar edenlere varlığın değeri üzerinden %7,5 ödül verileceğinden, kaçak olarak elden çıkarmaya çalışırken yakalanma riski de büyük olacağından bu işlemleri devletten izin alarak yasal olarak yapılması en uygun olanıdır.

Define Arama İçin Ruhsat Aldınız, Define Nasıl Aranır?

Devletten yüzeysel arama için herhangi bir işlem için  izin alınmasına gerek yoktur ancak aramalardan sonra kazı yapılarak definene bulunması için kazı faaliyetlerinin başlatılması için izin almanız gerekiyor tüm işlemleri tamamladınız ve define arama ruhsatı aldıktan sonra nasıl define bulabilirsiniz? Bu sorunun yanıtı ise definelerin büyük hacimli yeraltı görüntüleme cihazları ile tespit edilebileceğini ve derin arama cihazları Pulse sisteme sahip yüksek oranlı define bulmaya yardımcı olan dedektörler ile yapabilirsiniz.  Gümüş Dedektör olarak bilinen bu yüksek hacimli define arama cihazları satışı  yapan sitenin fiyatlarını da incelemek için tıklayınız.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.