KosgebKredisi.com

Dedektörle Altın Arama İzni Nasıl Alınır? 2022 Kanunu

01.03.2022

İzinsiz define aramanın ve kazı yapmanın yasak olduğundan dolayı define arama izinleri nereden alınır, izin almayanlara verilen cezalar nelerdir, Dedektörle Altın Arama İzni Nasıl Alınır? ve define arama izni maliyeti 2022 yılında ne kadar araştırdık.

Dedektörle Altın Arama İzni Nasıl Alınır? 2022 Kanunu

Dedektör ile define aramak isteyen kişiler, arama yapmak ve hazine bulmak için ilgili birimlerden öncelikle izim aşması gerekmektedir. Dedektörle arama izni nasıl alınır, sit alanında define arama izni nasıl alınır, arama izni dilekçe örneği nasıl yazılır, izin maliyeti ne kadar, define bulunda devlet bulan kişiye yüzde kaç oranında pay veriyor, izinsiz define arama cezası ne kadar ve Dedektörle Altın Arama İzni Nasıl Alınır? içeriğimizde detaylandırdık.

Dedektörle Arama İzni Nasıl Alınır?

Kültür ve Turizm Bakanlığında ve çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan değişikliklere göre define aramak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler define arayacakları yerin bağlı olduğu mülki amirine bir dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir. Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskûn, gayrimeskûn, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Sit Alanında Define Arama İzni 2022

Sit alanında define aramak isteyenlere izinler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca define arama ruhsatnamesi verilmektedir.

Define Arama Ruhsatı Nasıl Alınır?

Define arama ruhsatı almak için müracaat eden kişi tarafından verilen bilgiler kontrol edilerek Valiliklere gönderilmektedir. Valilik tarafında yapılan değerlendirmeler sonucunda müracaat eden kişi ruhsat almak için uygun bulunursa define arama ruhsatı verilmektedir.

Valilik tarafından verilen define arama ruhsatının geçerlilik süresi 1 yıldır. Define arama ruhsatı ücreti olarak harç ödemesi yapılarak Müze Müdürlüklerine teslim edilir. Ayrıca, en fazla 15 günlük süre boyunca define araması yapılabilmektedir.

Define Arama İzni Dilekçe Örneği

Define arama için yapılan müracaatlarda doldurulması gereken dilekçede; aramanın neden yapılacağı, amacı açıkça belirtilmelidir.

Define arama izni dilekçe örneği;

DEFİNE ARAMA KAZISI

Dilekçe Örneği

 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Müze Müdürlüğü)

** İLİ

          **  İli,……İlçesi,……..Mahalle/köy ……  /mevkiinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait arazide define arama kazısı yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                  Adı Soyadı    İmza    Adres    Tarih Telefon   

Yine yer altında define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası yazılır. Yine arama yapılacak yerin ekili, dikili, meskun, gayrimeskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanır.

Arama yapılacak arazi ve bölgenin ön çalışmasından sonra dilekçe verilir. Bu dilekçede aşağıdaki durumlar belirtilir ve dilekçeye eklenir.  Arama yapılacak bölge 50m2’yi geçemez.

Define arama izni başvuru dilekçesine;

 • Hazinenin araması yapılacak alanın sahanın yetkili teknik elemana çizdirilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylı, 1/500 ölçekli haritası veya krokisi eklenmelidir.
 • Eğer aram yapılacak olan arazinin krokisi çıkarılamayacak durumda olması ve ya ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten planı,
 • Arazinin uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
 • Hazine araması yapılacak olan yerin sahibi bulunuyorsa bu durumda arazi sahibinin olan gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, eğer arazi tüzel kişilerin ise yetkili birimlerden alınacak muvafakat,
 • Hazine araması yapılacak arazide yeraltı ve yerüstü hizmetlerine yönelik herhangi bir mahzur bulunmadığına yönelik olarak, yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • Arazi ve yerin yerleşim alanından ve yakınında çevre yapılar açısından arama yapılmasında mahzur bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu gibi belgeler eklenir.
 • Arama yapılacak olan bölge dilekçe ekinde verilecek kroki harita, fotoğraf üzerinde işaretlenecektir.

Müze müdürlüğünce başvuruya konu alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında tespit ve tescil edilen araziler ve mezarlıklar arasında olmadığına karar verilmesi durumunda, başvuru sahibinden 7. madde de belirtilen belgeler istenir. Valilik tarafından da yapılacak değerlendirme sonrasında başvurunun uygun bulunması durumunda, Müze müdürlüğünce hazırlanan ruhsat, define araması yapılacak ilin valisi tarafından imzalanacak ve izin çıkarılacaktır.

Resmi Gazetede yayınlanan define arama yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Define Arama İzni Maliyeti Ne Kadar?

Define arama izinlerinde ruhsat ve arama masrafları tamamen arayıcı tarafından karşılanır.

 • Aramalar ihtisas elemanı başkanlığında, Maliye ve Gümrük ve içişleri Bakanlığı temsilcisi gözetiminde yapılır.
 • Bakanlıklar tarafından yetkilendirilen personellerin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri, define arayıcısı tarafından ödenir.
 • Define aramada define arayan kişinin yanında gelen yetkili personele verilen ücretler yeterli gelmediğinde aradaki fark yevmiyelerin yüzde 50’sini geçmemek şartı ile define arayıcısı tarafından ayrıca ödenmektedir.
 • Kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili olarak tahmini tutar ilgili müze müdürlükleri tarafından tespit edilir ve define arayan kişi tarafından masraflar karşılanır.
 • 1 yıl süreli olan ruhsatname yani define arama ruhsatı bir başkasına devredilemez.
 • Define arama süreci kanun ve yönetmelik hükümlerine göre durdurulduğundan define arayan kişi hiç bir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.
 • Define aramaları esnasında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu anda arama durdurulur ve durum Başkanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir.
 • Define hazineye ait araziden bulunduysa eğer %50’si define arayıcısına, özel veya tüzel kişilere ait yerde bulunduysa %40 arayıcıya %10’nu ise mal sahibine verilir.

Define arama çalışmaları görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklar ile her güne ayrı olacak şekilde tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihavi tutanak Bakanlığı gönderilir.

Milli tarım ve hazine arazilerinin kiralanması ile ilgili olarak tüm detayları Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? içeriğimizden bili alarak arazi kiralayabilirsiniz.

Resmi Kazı Ücreti Ne Kadar? 2022

Resmi kazı ücreti arama izni maliyeti ile aynıdır. Kazı ücretlerinde define arayan kişi tarafından tüm masraflar karşılanmaktadır. En fazla 15 gün süren kazı çalışmalarında define aramalarının yapılacağı saha 100m2 yi geçmemeli, harita ve krokisinin Bayındırlık il müdürlüğü tarafından onaylanan sahada ve çizili alanda yapılması gerekmektedir. Tüm masraflar define arayan kişiye ait olduğundan dolayı kazı yapılan yeri eski haline getirmekte kazı yapan kişiye aittir.

Define Bulunca Devlet Ne Kadar Veriyor?

Kazı yönetmeliğine göre hazine aramasında çıkan define ve tarihi eser gibi buluntular, Kültür Bakanlığınca izin verilecek en az 3 kişilik bir uzman heyetine incelemesinden sonra elde edilecek buluntular, kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, eğer define bulunursa bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığına teslim edilecek olup define arayıcısına pay verilecektir.

Aramalar sonucunda bulunan define hazinenin değeri yine devletin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçer akçe olarak değeri tespit edilir.

 • Devlete ait arazide bulunan definenin %50’si define arayıcısına,
 • Özel yada tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa % 40’ı, Define arayıcısına,
 • Yüzde 10 ise mülk sahibine verilir.

Define aranacak olan arazi tüzel ve özel kişilere ait ise ve birden fazla hak sahibi bulunuyorsa her hak sahibine ait noterden tasdikli muvafakatname alınması gerekmektedir.

Define Arama Cezası 2022

Define aramak ve tarihi eser bulmak maksadıyla ruhsat almadan, izinsiz bir şekilde kazı veya sondaj yapan kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar define arama cezası olarak hapis cezası verilmektedir. İzinsiz olarak yeraltında hazine araması yapanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tarihi eser bulan ve yurtdışına izinsiz olarak çıkarmak isteyen kişilere de 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5.000 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır. Define araması yapan arama da tarihi eser bulan kişilere tarihi eserler ilişkin cezai işlemleri buradan inceleyebilirsiniz.

Yüzeysel Arama Belgesi

Yer altında yüzeysel olarak teknik cihazlarla dedektörler arama yapmak ve kazı yaparak aramak arasında oldukça büyük fark bulunmaktadır. Tek para dedektörleri genelde yüzeysel arama yapar. İzin almadan girilmesi yasaklı olan alanlar özel mülkler ve ören yerleri yüzeysel olarak görsel yöntemler ile ve elektronik cihazlar ile aramaları izin almadan da yapılabileceği gibi definenin bulunması durumunda kazı işlemlerine başlanılabilmesi için mutlaka ilk iş olarak yerel mülki amirliklerden yasal kazı izinlerinin alınması gerekmektedir. Gerekli birimlerden kazı izini almadan yapılacak tüm kazı işlemleri sonucunca tarihi eser ,define vb. gibi buluntulara devlet tarafından el koyulacaktır hem de arayıcıların hakkında hapis cezaları ve para cezaları uygulanacaktır. İzin alarak arama çalışmalarının yapılması oldukça şeffaf ve açık olarak gerçekleştirilmiştir. Devletten izin alarak kazı yapılması yasalarla ya da ilgili genelgelerle yasaklanmış bulunan yerler dışında, kanunun belirlediği usuller çerçevesinde kazı işlemi gerçekleştirilir.

Yapılan tüm arama ve kazı çalışmalarından elde edilen buluntular, tarihi eserlerin ve değerli maden ve metallerden oluşan definelerin elden çıkarılması oldukça olacaktır hatta elden çıkarırken yakalananlar hakkında  hapis cezası verilecektir. Elden çıkarılırken verilen değer ile Bakanlığın belirleyeceği değer ederin çok altında olacaktır. Tarihi eser kaçakçılığını ihbar edenlere varlığın değeri üzerinden %7,5 ödül verileceğinden, kaçak olarak elden çıkarmaya çalışırken yakalanma riski de büyük olacağından bu işlemleri devletten izin alarak yasal olarak yapılması en uygun olanıdır.

Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Halil dedi ki:

  İş arıyorum kazma kürek işi

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!