Dedektörle Altın Arama İzni Nasıl Alınır? 2023 Kanunu

Dedektör ile define aramak isteyen kişilerin öncelikle define aramak ve bulmak için ilgili birimlerden izin alması gerekmektedir.

Dedektör ile arama izni nasıl alınır, sitede define arama izni nasıl alınır, arama emri dilekçe örneği nasıl yazılır, izin maliyeti ne kadar, sitede hazine arama izni ne kadardır? hazineyi bulan kişi, izinsiz define avcılığının cezası ne kadar, dedektörle altın arama izni nasıl alınır? İçeriğimizde detaylandırdık.

Dedektörle Arama İzni Nasıl Alınır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan değişikliğe göre hazine aramak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin bulundukları yerin mahalli idaresine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. hazine arayacaktır.

Dilekçede aramanın amacı açıkça belirtilir ve hazinenin aranacağı yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numarası belirtilir. Ayrıca buranın ekili, dikili, iskanlı, ıssız, tapulu veya tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanmıştır.

Sit Alanında Define Arama İzni 2023

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6 ncı maddesinde korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak belirtilen yerler ile korunan ve tescilli siteler ve mezarlıklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazine arama ruhsatı verilir.

Define Arama Ruhsatı Nasıl Alınır?

Başvuru sahibinin hazine arama ruhsatı almak için verdiği bilgiler kontrol edilerek Valiliklere gönderilir. Valilik tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuru sahibinin ruhsat almaya uygun bulunması halinde define arama ruhsatı düzenlenir.

Valilik tarafından verilen define arama ruhsatının geçerlilik süresi 1 yıldır. Define arama ruhsat bedeli ödenerek Müze Müdürlüklerine teslim edilir. Ayrıca en fazla 15 gün boyunca hazine araması yapılabilmektedir.

Define Arama İzni Dilekçe Örneği

Define arama başvurularında doldurulacak dilekçede; Aramanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Define arama izni dilekçe örneği;

DEFİNE ARAMA KAZISI

Dilekçe Örneği

 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’NE

(Müze Müdürlüğü)

** İLİ

          **  İli,……İlçesi,……..Mahalle/köy ……  /mevkiinde ikamet etmekteyim. Şahsıma ait arazide define arama kazısı yapmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                  Adı Soyadı    İmza    Adres    Tarih Telefon   

Yine hazine aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak ve ev numaraları yazılır. Yine aranacak yerin ekili, dikili, meskûn, ıssız, tapulu veya tapusuz olup olmadığı ve kime ait olduğu açıklanmıştır.

Aranacak arazi ve alanın ön etüdü yapıldıktan sonra dilekçe verilir. Bu dilekçede aşağıdaki durumlar belirtilmiş ve dilekçeye eklenmiştir. Aranacak alan 50m2’yi geçemez.

Define arama izni başvuru dilekçesine;

 • Hazinenin araması yapılacak alanın sahanın yetkili teknik elemana çizdirilen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylı, 1/500 ölçekli haritası veya krokisi eklenmelidir.
 • Eğer aram yapılacak olan arazinin krokisi çıkarılamayacak durumda olması ve ya ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten planı,
 • Arazinin uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,
 • Hazine araması yapılacak olan yerin sahibi bulunuyorsa bu durumda arazi sahibinin olan gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, eğer arazi tüzel kişilerin ise yetkili birimlerden alınacak muvafakat,
 • Hazine araması yapılacak arazide yeraltı ve yerüstü hizmetlerine yönelik herhangi bir mahzur bulunmadığına yönelik olarak, yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • Arazi ve yerin yerleşim alanından ve yakınında çevre yapılar açısından arama yapılmasında mahzur bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,
 • Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu gibi belgeler eklenir.
 • Arama yapılacak olan bölge dilekçe ekinde verilecek kroki harita, fotoğraf üzerinde işaretlenecektir.

Başvuru konusu alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında tespit ve tescil edilen arazi ve mezarlıklar arasında olmadığına müze müdürlüğü tarafından karar verilmesi halinde, başvuru sahibinden 7 nci maddede belirtilen belgeler istenir.

Valilik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvurunun uygun bulunması halinde Müze Müdürlüğü tarafından düzenlenen ruhsat, define avının yapılacağı ilin valisi tarafından imzalanarak izin belgesi düzenlenir.

Resmi Gazetede yayınlanan define arama yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Define Arama İzni Maliyeti Ne Kadar?

Define arama izinlerinde ruhsat ve arama masrafları tamamen arayan tarafından karşılanır.

 • Aramalar uzman bir kadro gözetiminde ve Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlığı temsilcisi gözetiminde yapılır.
 • Bakanlıklarca yetkilendirilen personelin yol ücreti ve birinci derece memur ödeneğinin yevmiyesi defne avcısı tarafından ödenir.
 • Defineci ile birlikte gelen yetkili personele verilen ücret yeterli olmadığında aradaki fark yevmiye ücretinin yüzde 50’sini geçmemek kaydıyla define avcısı tarafından ayrıca ödenir.
 • Kazılan alanın restorasyonu için tahmin edilen miktar ilgili müze müdürlükleri tarafından belirlenir ve giderleri defineciler tarafından karşılanır.
 • Lisans yani 1 yıl geçerli olan define avı ruhsatı başkasına devredilemez.
 • Define arama işlemi kanun ve yönetmelik hükümlerine göre durdurulduğundan, defineci herhangi bir hak, kayıp veya zarar talebinde bulunamaz.
 • Define aramalarında, kültür ve tabiat varlıkları bulunur bulunmaz arama durdurulur ve değeri, geçerli bir para birimi olarak durumun Başkanlığınca belirlenir.
 • Hazineye ait arazide hazine bulunması halinde %50, hazine arayan kişiye, gerçek veya tüzel kişilere ait arazide bulunması halinde %40, arayan kişiye, %10 ise hazineye verilir. sahip.

Define arama faaliyetleri, görevliler ve arayan tarafından imzalanan tutanakla her gün için ayrı ayrı belirlenir. Bu tutanak ve arama sonunda düzenlenecek nihai rapor Bakanlığa gönderilir.

Milli tarım ve hazine arazilerinin kiralanması ile ilgili olarak tüm detayları Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? içeriğimizden bili alarak arazi kiralayabilirsiniz.

Resmi Kazı Ücreti Ne Kadar? 2023

Resmi kazı ücreti, arama izni bedeli ile aynıdır. Hafriyat ücretlerinde tüm masraflar defineci tarafından karşılanır. En fazla 15 gün süren kazı çalışmalarında hazine aramalarının yapılacağı alan 100m2’yi geçmemeli, İl Bayındırlık Müdürlüğü tarafından onaylanan alanda ve çizilen alanda harita ve kroki yapılmalıdır. Tüm masraflar hazine arayana ait olduğundan, kazı alanının restore edilmesi kazı yapan kişiye aittir.

Define Bulunca Devlet Ne Kadar Veriyor?

Hafriyat yönetmeliğine göre define arama çalışmalarında bulunan define ve tarihi eser gibi buluntular Kültür Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek en az 3 kişilik uzman bir heyet tarafından incelendikten sonra elde edilecek buluntular gönderilecektir. Kültür ve tabiat varlıkları ise müzelere, bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hazine ve Maliye Bakanlığına. teslim edilecek ve hazine arayana bir pay verilecektir.

Aramalar sonucunda bulunan hazine hazinesinin değeri yine devletin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçerli bir para birimi olarak belirlenir.

 • Devlete ait arazide bulunan definenin %50’si define arayıcısına,
 • Özel yada tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa % 40’ı, Define arayıcısına,
 • Yüzde 10 ise mülk sahibine verilir.

Define aranacak arazinin tüzel ve özel kişilere ait olması ve birden fazla hak sahibi bulunması halinde her bir hak sahibinden noter tasdikli muvafakat alınması gerekir.

Define Arama Cezası 2023

Define aramak ve tarihi eser bulmak amacıyla ruhsatsız kazı veya sondaj yapanlara define arama suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. İzinsiz yeraltında hazine arayanlar 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tarihi eser bulan ve izinsiz yurt dışına çıkarmak isteyenler 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Define araması yapan arama da tarihi eser bulan kişilere tarihi eserler ilişkin cezai işlemleri buradan inceleyebilirsiniz.

Yüzeysel Arama Belgesi

Teknik cihazlar ve dedektörler ile yeraltında arama yapmak ile kazı ile arama yapmak arasında büyük fark vardır. Tek para dedektörleri genellikle yüzeysel olarak arama yapar. İzinsiz girilmesi yasak olan alanlar, özel mülkler ve ören yerleri izinsiz olarak görsel yöntemlerle ve elektronik cihazlarla yüzeysel olarak aranabilir, ayrıca kazıya başlayabilmek için öncelikle mahalli mülki amirlerden yasal kazı izinlerinin alınması gerekir. hazinenin bulunması durumunda yapılacak işlemler.

Gerekli birimlerden kazı izni alınmadan yapılacak tüm kazı çalışmaları sonucunda bu tür tarihi eserler, hazineler vb buluntular devlet tarafından müsadere edilecek, ilgililere hapis ve para cezası uygulanacaktır. arayanlar. İzinli arama son derece şeffaf ve açık bir şekilde yapılmıştır. Devletin izniyle kazı yapılmasının kanun veya ilgili genelgelerle yasaklandığı yerler dışında, kanunla belirlenen usuller çerçevesinde kazı yapılır.

Tüm arama ve kazı çalışmalarından elde edilen buluntular, tarihi eser ve kıymetli maden ve metal hazineleri imha edilecek, imha edilirken yakalananlar dahi hapis cezasına çarptırılacak. Tasfiye sırasında verilen değer, Bakanlıkça belirlenecek değerin çok altında olacaktır.

Tarihi eser kaçakçılığı ihbarında bulunanlar, varlığın değeri üzerinden %7,5 oranında ödülle ödüllendirileceğinden ve yasa dışı yollarla elden çıkarmaya çalışırken yakalanma riski yüksek olduğundan, bu işlemlerin yasal yollarla elden çıkarılması en uygun olanıdır. . devletten izin.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
“Dedektörle Altın Arama İzni Nasıl Alınır? 2023 Kanunu” üzerine bir yorum
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1