Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2023 Fiyatları (Arsa-Tarım Arazisi)

Arazi ve tarım arazisi olarak kullanılan arazilerin ecrimisil bedeli, şartları ve miktarları nasıl belirlenir, haksız kullanım durumları nelerdir, dava açma şartları nelerdir, Ecrimisil Hesap Tablosu 2023 Excel, 2023 Yargıtay kararları, nasıl hesaplanır? ecrimisil ve faiz hesaplaması nasıl yapılır? Bu bedeli kim ödüyor ve meslek tazminatı ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde..

Ecrimisil Bedeli Nedir?

Ecrimisil: kelime anlamıyla, taşınmaz veya mal üzerinde izinsiz kullanımı yani bir işgal anlamına gelmektedir. Bir mal veya taşınmazın sahibinin izni olmadan bir başkası tarafından kullanılmasına denen ecrimisil hesapla tablosu ise belirli kurallara göre yapılmaktadır.

Bir işgale dayanarak yapılan ve sonrasında bedel olarak tazminat almak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu ecrimisil hesaplaması ile ilgili merak edilenler konulara ilişkin detaylara içeriğimizde yer verilmiştir. Bir mal veya taşınmazın sahibinin izni olmadan bir başkası tarafından kullanılması ve buna dayanarak yapılan ve sonrasında bedel olarak alınan tazminat ecrimisilin konusunu oluşturur.

Haksız işgal tazminatı olarak adlandırılan ecrimisil, mal sahibinin zararını ve işgalinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminattır. Ecrimisil kira değildir, haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanır. Bir apartmanda yada herhangi bir yapının ortak yerlerinin kullanılmasında, kiraya verilerek gelir elde edilmesinden dolayı da tazminat istenebilir. Ecrimisil davasında iki taraf söz konusudur.

 • Bunlardan bir tanesi taşınmaz sahibidir. Taşınmaz sahibi idare olabileceği gibi gerçek kişi de olabilir.
 • Diğer taraf ise işgalci konumda olan gerçek ya da tüzel kişidir.

Taşınmazın zarar görmesi dikkate alınmaksızın, işgal edilmesi dava açmak için yeterli olmaktadır. Ecrimisil davasına örnek olarak, kamu kurumlarına tayin edilmiş bir aracı şahsi işler için kullanmak, kira kontratı yapılmış bir evden, kontrat bittikten sonra oturmaya devam etmek, devlete ait olan bir bölgede herhangi bir izin almadan inşaat yapmak gösterilebilir.

Ecrimisil Bedelini işgalci konumda olan gerçek ya da tüzel kişi taşınmaz sahibine tazminata konu olan zararların hesaplanması ile belirlenen tutarı ödemekle yükümlüdür. Ecrimisil Davası Tazminat Konusu olan zarar konuları ise;

Ecrimisil Davası Tazminat Konusu

Ecrimisil yani haksız işgal tazminatının konusunu oluşturmaktadır. Haksız işgalden kaynaklanan ve tazminata konu olan zararlar şunlardır:

 • Taşınmaz bir malın kullanımından sonra oluşan zararlar,
 • Taşınmazın tek olarak kullanımından sonra meydana gelen zararlar,
 • Mal sahibinin mahrum kaldığı kar sebebi ile uğramış olduğu zararlardır.

Ödeyenin hakkı olup olmadığı sorusuna vereceğimiz cevap hayır olacaktır. İşgalci tapu senedine tapu alamaz.

Haksız İşgalin Hukuki Dayanağı Nedir?

Yasal olarak hukuki bir geçerliliği bulunan bu geriye dönük tazminat hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine bağlıdır. İlgili 995. madde uyarınca:

‘İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir. İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.’

şeklinde belirtilerek hak sahibi ve işgalcinin hükmünden bahsedilmiştir. Bu bir kira geliri veya alacağı olmayıp, haksız yere oluşan zararın giderilmesi amacı taşımaktadır.

Haksız Kullanım Davaları Nelerdir?

Haksız Kullanım Davaları, genel olarak kötü niyetle kullanılan, malın elinden alınmasına veya sahibinden alınmasına neden olan ve malın iade yükümlülüğünü yerine getirmeyen işgal tazminatı almak için açılan davaları ifade eder.

Ecrimisil davası olarak da bilinen haksız işgal tazminatı davası, aynı hakla malikinin elinden alınmasına neden olan, aynı hakka sahip olan ve aynı hakka sahip olan kişilerden haksız işgal tazminatı almak için açılan davadır. Haksız yere kötü niyetle kullananlar ve iade etme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere dava açılır.

Ecrimisil davası geriye dönük olarak işgal edilen malın ecrimisil hesaplaması yapılarak bilirkişi raporunda takdir edilen tazminat tutarının ödenmesi için mahkeme yoluyla dava açılabilir.

Haksız İşgal Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Haksız İşgal Tazminatı Davası yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesine açılır. Haksız İşgal Tazminatı davası yani ecrimisil davası açabilmek için öncelikle üzerinize kayıtlı malınıza karşı işgal olmalı ve izinsiz inşaat yapımı olmalıdır. Malın geri verilmemesi ve mülkiyeti elinde olan kişinin izni olmadan bir başka kişinin malı kullanılmalıdır. Malı hakkı olmadan kullanan kişi kötü niyetli ise ecrimisil davası açılabilir. İşgalcinin kusurlu olup olmadığını önemli olmamakla beraber mülkiyete sahip kişinin işgal nedeni ile zarara uğramış olup olmadığı önemli değildir. İşgali yapan kişi ihtarname gönderecek durumun bildirmiş olması gerekir ve ihtarname her türlü hukuki işlemlerden hak ve talep yazılı olarak bildirmesi ya da haber verilmesidir.

Haksız İşgal Tazminatı Davası açmak için aşağıdaki şartlara uygun olduğu takdirde bu işgal için hukuki yola başvuru yapabilir. Ecrimisil davası açılabilmesi için gerekli şartlar ise;

Ecrimisil Dava Açılabilmesi için Gerekli Şartları

Haksız İşgal Tazminatı davası açara hukuki yollara başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz. Adliyelerde ilgili Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yolunu kullanacak olanlar Ecrimisil davası açabilmek için gerekli şartları şunlar olmalıdır:

 • Malınıza karşı işgal olmalıdır,
 • İzinsiz inşaat yapımı,
 • Malın geri verilmemesi,
 • Mülkiyeti elinde olan kişinin izni olmadan bir başka kişinin malı kullanılmalıdır.
 • Malı hakkı olmadan kullanan kişi kötü niyetli olmalıdır.
 • İşgalcinin kusurlu olup olmadığı önemli değildir.
 • Mülkiyete sahip kişinin işgal nedeni ile zarara uğramış olup olmadığı önemli değildir.
 • İşgali yapan kişiye ihtarname gönderilerek durumun bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • İhtarname her türlü hukuki işlemelerden hak ve taleplerin yazılı olarak bildirilmesi yada haber verilmesidir.
 • Malın kullanımından dolayı zarara uğraması. gereklidir.
 • Kötü niyet Kusur durumu dikkate alınmaz.
 • Mal sahibi açtığı dava ecrimisil bedeli talep eder.
 • Sahibinin izni dışındı kullanım vardır.

Kişi malın kendine ait olmadığını ve haksız kullanıldığını öğrendiğinde taraf dava açarak hak talebinde bulunma şansı vardır. İşgal fark edilmesi durumunda kendi malını işgal eden kişiyi uyarır. Ecrimisi davaları İdare Mahkemelerince bakılır. Uzman kişiler, bilirkişi inceleme ile sonucunda tespit edilir. Hesaplanan bedel ise kira bedeli olarak bilinmektedir. Kira bedeli ise tazminata eklenir. Ecrimisil davaları geçmişe dönük olarak 5 yıldır.

Eğer işgal süresi 5 yıldan fazla ise bu durum dikkate alınmaz.

Milli Emlak Genel Tebliği haksız kullanım tazminatı hesaplanırken miktarı farklı yansıtacak nedenler;

 • Malın bulunduğu konum,
 • Malın işgal edilmeden önceki değeri,
 • Taşınmasın imar bakımından durumu,
 • Yüz ölçümü ve diğer ölçütler,
 • Malın belediyeler tarafından verilecek olan hizmetlerden yararlanma durumu,
 • Çevrede aynı durumu oluşturabilecek alanlar var ise bunlara biçilen bedeller,
 • Taşınmazın özellikle dikkate alınmamaktadır.

İşgal Tazminatının ödenmesi durumunda ilk olarak ecrimisil tutarı hesaplanırken malın işgalden önceli 5 yıl dikkate alınır.

Örnek olarak; Haksız olarak mülkün kullanım süresi; 8 yıl olsa Bilirkişi tarafından hesaplanan ecrimisil bedeli 10 bin TL Şahıs 2 bin TL ödeme yaptıysa eğer kalan borç 5 yıl üzerinden hesaplanacağı için 8.000-2.000 TL=6.000 TL Kalan tutar ise mutlaka taksitlendirmeye gidilir. Haksız yere kullanılması halinde işgal edilmeleri idare mahkemeleri dava açarak tazminat talebinde bulunabilir. Bilirkişilerin olması ile mahkeme kararı ödenmesi sağlanır.

Dava için bu şartlar aranmaktadır. Koşulları sağladığınız takdirde işgalciye karşı geriye dönük tazminat talep edebilirsiniz.

Hazine’nin (devletin) ecrimisil alabilmesi için arazinin kullanılıyor olması yeterlidir.

Milli Emlak (Hazine Arazisi) Ecrimisil Tebliği

Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca tüm şartlar açıkça belirtilmiştir. Haksız kullanım tazminatı hesaplanırken miktarı farklı yansıtacak olan nedenler sıralanmıştır. Bu tebliğde yer alan;

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,
 • Hak Sahipliği, Başvuru Süresi ve Satış İşlemleri
  • Hak sahibi olabilme koşulları ve başvuru süresi
  • Paydaşlara satış
  • Kiracılara satış
  • Kullanıcılara satış
  • Tapuda lehine şerh ve belirtme bulunanlara satış
  • Satış yetkisi ve işlemlerin tamamlanma süresi
  • Başvuruda istenecek belgeler
  • Tebligat
  • Satış bedeli ve tahsili, ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubu
  • Satışa konu edilebilecek ve satış kapsamı dışında tutulacak Hazineye ait tarım arazileri hakkında tüm detayları açıkça görebilirsiniz.

Ecrimisil hesaplamaları malın bulunduğu konum, malın işgal edilmeden önceki değeri, taşınmazın imar bakımından durumu, yüz ölçümü ve diğer ölçütleri, malın belediyeler tarafından verilecek olan hizmetlerden yararlanma durumu, çevrede aynı durumu oluşturabilecek alanlar var ise bunlara biçilen bedeller dikkate alınarak rayiç bedel cinsinden belirlenen hususlar gözönüne alınarak hesaplaması yapılır. Hesaplama yapıldıktan sonra karar verilen tutar, işgal eden şahıs tarafından dava yolu ile taşınmaz sahibine ödenmektedir.

Milli Emlak Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2023

Tebliğ uyarınca 13 üncü madde uyarınca satış bedeli ve tahsilat ve kira bedellerinin mahsubu örneklerle belirtilmiştir.

Örneğe göre verilen excel tablosundaki Ecrimisil Hesap Tablosu aşağıdaki gibidir;

Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2023 Fiyatları (Arsa-Tarım Arazisi)Pin
Ecrimisil Hesaplama örnek 1
 • Tabloda satış talep tarihi 2012 yılı Aralık ayıdır.
 • Son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisilin mahsup işlemi yapılacaktır.
 • 2007, 2006 dönemlerindeki haksız işgal bedelleri mahsup edilemeyecektir.
 • 2011, 2010, 2009, 2008 dönemleri için toplam 8.300 lira bedel söz konusu olacaktır.
 • Kanun uyarınca 2012’den kalan 3.000 TL terkin edilmektedir.
Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2023 Fiyatları (Arsa-Tarım Arazisi)Pin
Ecrimisil Hesaplama örnek 2
 • Tahsil edilen ecrisimil bedelleri yukarıda belirtilmiştir.
 • İlgili tarafından, taşınmazın 4070 sayılı kanun uyarınca 2006 tarihinde satışı için başvurulduğu ve taşınmazı kullandığı tespit edilmiş.
 • Bu başvurunun, kanun yürürlülük tarihi 26.04.2012 tarihinde yapıldığı kabul edilir.
 • 2008, 2009, 2010, 2011 dönemlerinden toplamda 13.000 lira ecrimisil mahsubu yapılır.
 • 2012 yılı 1.000 TL terkin edilir.

Ecrimisil Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ecrimisil, kötüniyetli şagilin (işgal edenin) ödemek mecburiyetinde olduğu minumun kira geliri, en fazlası ise tam gelir yoksunluğudur.

Yargıtay kararlarına göre ecrimisil hesaplanırken asgari kira geliri ve azami toplam gelir yoksunluğuna göre hesaplama yapılır.

Ecrimisilin kapsamını Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan olumlu zarar, malik ya da mal sahibinin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar) Kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar belirler.

Kira geliri üzerinden ecrimisil bedelinin belirlenmesi Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2019 tarihli bir kararında da belirtildiği üzere:

Kural olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın normal şartlarda sağlayacabileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılıp, taşınmazın büyüklüğü, özelliği ve çevresel faktörler dikkate alınarak bölgede ki diğer taşınmazların rayicine göre ecrimisil bedeli belirlenir.

Bina sakini tarafından ödenen ve idare tarafından talep edilen ve belediye tarafından tahsil edilen tazminat olan Ecrimisil hesaplanırken:

 • Kira gelirine bakılarak belirlenecek tutarlarda, ilgili taşınmazdan bu 5 yıllık dönemde normal şartlarda elde edilecek kira geliri veya tahmini değer,
 • Emsal olarak yapılmış olan kira sözleşmeleri,
 • Taşınmazın yüzölçümü, büyüklüğü,
 • Taşınmazın bulunduğu konum ve çevresel özellikleri dikkate alınır ve o bölgedeki rayiç bedeline göre hesaplama yapılır.

Sonraki dönemler için ecrimisil değerinin belirlenmesinde ÜFE artış oranının tamamının ilk dönem için belirlenen tutara yansıtılması suretiyle bulunacak tutardan az olmamak üzere takdir olunur.

Ecrimisil bedeli kira değildir ve geçmişe dair hesaplanan bir tür tazminat olarak geriye dönük hesaplanır. Ecrimisil hesaplamasında ödenecek geçmişe dair tazminat miktarı tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, taşınmazın kullanım şekli ve işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği gibi her türlü ölçütler dikkate alarak hesaplama yapılır.

Örneğin; Aynı ölçütlerde iki arazinin haksız şekillerde kullanılmış olması ancak, kullanım amaçlarının farklı olması bedellerinin farklı hesaplanacağını ifade etmemektedir. Hasar durumu veya kullanım amacı önemsenmez. Tek kural, işgal edilmiş olmasıdır.

Ecrimisil bedelinin ödenmiş olması, malı işgal eden kişinin bu alanda haklı olduğunu ifade etmemektedir. Bu alanda hangi faaliyette olursa olsun son verilmelidir. Bedelin ödenmesi, ilgili mülkün tapusunun üzerine alınacağını anlamına gelmemektedir. Ödenen bedel geçmişteki kullanım bedelinin ödendiğini ifade eder. Yasa dışı yapılan binaların belediye kanunları ile yıkılma izni bulunmaktadır. Bu işlem için öncelikle gayrimenkul ile ilgili tespit raporu çıkartılır. İşgal edilen gayrimenkul ile alakalı olarak tutanak tutulur ve bu tutanak dikkate alınarak idare tarafından maliyet belirlenerek, 15 gün içerisinde komite tarafından karar bağlanmaktadır. Bedel hesaplanırken mülkün önceki hali dikkate alınır. Kullanımdan önce ne kadar gelir getireceği şimdi ki hali ile karşılaştırılır.

Ecrimisil bedelin ödenmesi durumunda bedeli ödeyecek kişi yazılı talep sonrasında %25’lik oranın peşin ödenmesi durumunda kalan borç kişinin maddi durumuna göre aylık taksitlenir. Bu taksitler ise en geç 36 ay içerisinde ödenmesi mecburidir. Borcun kalan kısmına ise faiz işlemi uygulanır. İşgal Tazminatının ödenmesi durumunda ilk olarak ecrimisil tutarı hesaplanırken malın işgaliden önceli 5 yıl dikkate alınır.

Örnek olarak; Haksız olarak mülkün kullanım süresi; 8 yıl olsa Bilirkişi tarafından hesaplanan ecrimisil bedeli 10 bin TL Şahıs 2 bin TL ödeme yaptıysa eğer kalan borç 5 yıl üzerinden hesaplanacağı için 8.000-2.000 TL=6.000 TL Kalan tutar ise mutlaka taksitlendirmeye gidilir. Haksız yere kullanılması halinde işgal edilmeleri idare mahkemeleri dava açarak tazminat talebinde bulunabilir. Bilirkişilerin olması ile mahkeme kararı ödenmesi sağlanır.

Ecrimisil Hesaplama Excel (Bedel Neye Göre Hesaplanır?)

Ecrimisil bedelinin belirlenebilmesi için, taşınmazın değerini etkileyecek faktörlerin neler olduğunu ve faktörlerin son durumu incelenerek hesaplanır. Ecrimisil bedelinin belirlenmesine örnek verecek olursak; izinsiz inşaat yapmak ve kullanmak, kiraya verilmiş olan taşınmazlarda kira süresi sona erdiği halde sözleşme yenilenmeden o yeri halen işgal etmek, tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir bölümünü işgal etmek Ecrimisil alma hakkına sahip olunan durumlar olacaktır.

Ecrimisil hesaplandıktan sonra ödenmesi gereken tazminat tutarını belirlemek için davaya konu taşınmazın değerini neler etkiliyor bilmek gerekmektedir. Bu durumlar incelenerek belli bedeller çıkarılır. Bu hesaplama tablosunda dikkate alınacak işgal şekilleri şunlardır;

 • İzinsiz inşaat faaliyetini yapmak,
 • Kiradaki taşınmazı, kira sözleşmesi sona erdiğinde yenilemeden kullanmaya devam etmek,
 • Kamu faaliyetlerinde kullanılan ve tahsis edilmiş olan kiralık yerlerin belli bir bölümünde işgalci olmak etkili olmaktadır.
 • Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek işgal şekillerine verilebilecek örneklerdendir.

Bu işgal sebepleri dikkate alınarak belirlenmiş olan ecrimisil, işgalci konumunda olan kişiye Ecrimisil İhbarnamesi ile gönderilir ve tebliğ edilir. Bu süre 15 gündür. Karşı tarafın itiraz süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Tebligattan sonra 60 gün içerisinde düzeltme davası İdari Yargı Hakimliğinde açılabilmektedir. Karşı dava açılsa bile, Ecrimisil tutarı tahsis edilmek zorundadır. Ancak, yürütmeyi durdurma talebi üzerine dava açıldıysa, Mahkeme’de yürütmeyi durdurma kararı vermişse dava sonuçlanana kadar tahsilat durdurulur.

Hesaplamalar kesin olmayıp, ilgili kararlar uyarınca tutarlarda değişiklikler yapılabilmektedir. Ecrimisil Hesaplama Excel tablosuna göre;

Taşınmazın Haksız Olarak Kullanım Süresi 8 yıl (Yalnızca 5 yıl talep edilecektir.)
Ecrimisilin Bilirkişi Raporuna göre belirlenen değer10.000 lira
Geriye Dönük 5 Yıllık Tutar 8.000 lira
Fuzuli İşgalcinin ödeyeceği tutar 8 bin lira olacaktır. Eğer 5 bin TL ödeme yapıldıysa, kalan 3.000 TL’yi de taksitlendirerek ödeyebilecektir.
Ecrimisil Hesaplama Tablosu

Ecrimisil hesaplaması yapılmasında söz konusu tanımlar incelendiğinde ecrimisil hesaplaması yapılabilmesi ve İdarece talep edilen tazminat olarak tanımlanabilmesi için:

 • Ecrimisil hakkın doğması için ortada mutlaka izinsiz olarak kullanılan bir mal olmalıdır.
 • Malın sahibinin bu malı kullanamamaktan dolayı zarara uğrayıp uğramadığına bakılmadan bu maldan işgal, tasarruf veya herhangi bir şekilde kullanılarak yararlanılmış olması gereklidir.
 • İşgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmadan ecrimisil tazminat olarak tanımlanır.
 • Ecrimisilin hesaplamasında taşınmazın işgalden önceki haliyle getirebileceği gelir miktarı esas alınır ve mal sahibi tarafından istenir, fuzuli şagil tarafından ödenir.
 • Ecrimisil, malın sahibinin izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır, unsurlarını içermektedir.

Tarla Ecrimisil Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ecrimisile konu olan mal arsa veya tarla ise bu durumda malın sahibinin bu alanları kullanması engelleniyorsa arsa veya tarladan tamamına ilişkin ecrimisil uygulanır.

Ecrimisil Kaç Yıl İçin İstenebilir? (Zamanaşımı)

İlgili Ecrimisil Yargıtay Kararları ve içtihat gereği bu haksız işgal tazminatı davalarında zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Bu süre davanın açıldığı ve yasal sürecin başladığı tarihten itibaren başlar ve 5 yıl geriye doğru devam eder. En fazla 5 yıl geriye dönük olarak talep edilebilir.

 • Ecrimisilin davaları idare mahkemelerince bakıldığı için bu mahkeme taşınmazın bulunduğu alanda olmalıdır.
 • Alanında uzman olan bilirkişilerin inceleme yapmalarının sonucunda tespitte bulunurlar.
 • Burada hesaplanan bedel tahmin edilen veya alınan kira bedelidir.
 • Eğer tarım ürünü ekilmiş bir arsa veya araziden söz ediliyorsa bu ürünlerinde tek tek birim fiyatları belirlenir ve tazminat hesaplanır.
 • Hesaplanan kira bedeli ödenecek olan tazminata eklenmektedir. Alınacak tazminatlarda dikkate alınacak olan süre geçmişe dönük olarak en fazla 5 yıl olduğundan, ancak bu süre için talep edilir.

Bu davanın açılması için gerekli şartlar şunlardır:

 • Malın kullanımından dolayı zarara uğraması önemli değildir.
 • Kötü niyet esastır.
 • Kusur durumu dikkate alınmamaktadır.
 • Mal sahibi açtığı dava ile ecrimisil bedeli talep etmektedir.
 • Sahibinin izni dışında kullanım vardı.

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği 2023

İlgili mahkemelere şahsen veya avukatınız/avukatınız aracılığıyla başvurabilirsiniz. Aşağıdaki örnek dava dilekçesini doldurarak ve gerekli dosyalama ücret ve masraflarını ödeyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Haksız İşgal Tazminat Dava Dilekçesi Örneği

…………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                : ……….

VEKİLİ                                 : ………..

DAVALI                                : ………..

KONU                                 : Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. Ecrimisil Talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

 1. Müvekkile ait bulunan …mevkiindeki arsa müvekkilin bilgisi ve izni dışında Davalı tarafından haksız olarak el atmaya uğramış  ve davalı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın önlenmesi davasıyla …Asliye Hukuk Mahkemesi  …sayılı ilamıyla müdahalenin men’ine karar vermiştir.
 2. Ancak Davalının işbu taşınmazı elinde bulundurduğu süre boyunca taşınmazdan ………. olarak yararlandığı , ………. saatlik olarak kiraya verdiği ve hatırı sayılır bir kazanç sağladığı tarafımızca öğrenilmiştir. Bu nedenle davalının bu arsayı ……… yıl boyunca kullandığı ve bu süre içerisinde tahmini ……TL. kazanç sağladığı tarafımızca belirlendiğine göre;  müvekkilin ecrimisil hakkı dolmuş olduğundan iş bu davayı açmak zorunda kaldık.

HUKUKİ NEDENLER        : TMK, TBK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      :…Asliye Hukuk Mahkemesi …sayılı ilamı, tapu senetleri, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Davalının haksız olarak elinde bulundurduğu süre ile işbu arsadan haksız olarak elde ettiği kazançtan müvekkilin taşınmazdan yararlanamaması nedeniyle toplam …TL ecrimisil bedelinin  davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına  arz ve talep ederiz.  …/…/22

İlgili dilekçe kendi konunuza uygun olarak düzenlenir. Buna göre, ecrimisil ve el atmanın önlenmesi hakkında işgalin ispatı zorunludur. Bu davalarda vekalet ücreti de mal sahibine aittir. Talebinizi açıkça belirterek ve hukuki bir destek alarak işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Ecrimisil Hesaplama Yargıtay

Bu tazminat hakkına ilişkin birçok Yargıtay Kararında, içtihatlarında yapılan bu durumun ortadan kaldırılması gerektiği açıkça vurgulanmıştır. Örneğin:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2004/1-120-96 sayılı, 25 Şubat 2004 sayılı kararında;

“… Ecrimisil, haksız işgal sebebiyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan ve kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar ile malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar) ecrimisilin kapsamını belirler. Haksız işgal, haksız eylem niteliğindedir …” 

Bir malın kendisine ait olmadığı ve haksız yere kullanıldığı iddia edilebilir ve taraf dava açabilir. İşgal fark edildiğinde, mal sahibi öncelikle mülkünü işgal eden kişiyi uyarmalıdır.

Tazminat tutarının tespitinde taşınmazın haksız yere haczedilmesi halinde bu taşınmazın cari veya tahmini kira geliri dikkate alınır. Tarım ürünleri açısından ise ekili tarım ürünleri belirlenmekte ve birim fiyatlarına göre tazminat hesaplanmaktadır.

Ecrimisil Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ecrimisil ödemesi, Milli emlak tarafından hesaplaması yapılarak takdir edilen ecrimisilin, ilgili devlet kurumuna ödenmesidir.

Ecrimisil ödemesi:

 • Ecrimisil İhbarnamesinin,
 • Düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili muhasebe birimlerine ödenir.

Bedeli ödeyecek olan borçlunun yani fuzuli işgalcinin ödeme güçlüğü nedeni ile yazılı olarak talep etmesi halinde borcun %25’lik oranının peşin ödenmesi ve taksitlendirme imkanı bulunmaktadır. Kalan borcun ödeyecek olan kişinin durumuna göre aylık taksitler halinde en geç 36 ay içerisinde ödeme yapması istenir. Yüzde 25’lik kısmın geriye kalan kısmına faiz işlemi uygulanmaktadır.

Ecrimisil Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ecrimisil alacağında kademeli faiz alınmasına hükmedilebilmesi için açık talebin bulunması gereklidir. İşgal edilen yer için hesaplanacak ecrimisil faizi de hesaplaması yapılabiliyor. İşgal olunmayıp kiraya verilmiş olsaydı, her ay ödenmesi gereken ve uygulama biçimi gereği olan gelire muaccellik günü olan bölümlerine, muaccellik gününden başlayarak faiz yürütülmesi gerektiğine göre işgal tazminatı faizinin de bu esasa göre hesaplanıyor.

Ecrimisil talebine alacağın doğum tarihi itibariyle faiz işletilebilir. Bu nedenle haksız işgalin başladığı tarihin belirlenmesi önem arz eder. Ecrimisil taleplerine kötü niyetli işgal anından itibaren kanuni temerrüt faizi işletilir. Yani burada dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi zorunlu değildir. Faizin dava tarihinden itibaren talep edilmesi halinde hakim taleple bağlı olacak ve fazlasına hükmedemeyecektir. Her yıl için belirlenen ecrimisil bedeline, o yılın dönem sonundan itibaren yasal faiz yürütülmesi gerekir.

Ecrimisil İndirim Oranları

Yargıtay kararlarında ecrimisil hesaplanmasının yöntem ve usulü ecrimisil işlemlerinin uygulanması hakkında GENELGE‘de ecrimisil tespit, takdir, hesaplaması, indirim oranları ve diğer tüm detaylar belirlenmiştir.

Ecrimisilde indirim oranları aşağıdaki gibidir:

 • Ecrimisilde indirim yapılabilmesi için ilgilisine tebliğ edilen ve itiraz süresi olan otuz günü geçmemesi ve ecrimisillere itiraz edilmemesi şartıyla %20 oranında,
 • Ödeme süresi içerisinde ve 1/8/2010 tarihinden sonra yapılan peşin ödemelerde %15 oranında indirim uygulanır.
 • İtiraz edilmemesi halinde % 20 indirim uygulanır.
 • Peşin ödenmesi halinde %15 indirim uygulanır.
 • İtirazsız ve peşin olarak ödenmesi halinde %35 indirim uygulanır.
 • İtiraz edilmemesi ve davaya konu edilmemesi halinde, dava açma süresi geçtikten sonra yüzde yirmi indirim yapılmak suretiyle vergi dairesi/gelir servisine bildirilir.

Ecrimisilin bildiriminin ilgili kişiye tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük ödeme süresi içinde uygulanacak indirim oranları aşağıdaki gibidir:

 • Ecrimisile karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi halinde (rızaen peşin veya taksitle ödeme yapılmasa dahi) %20,
 • Ecrimisile karşı bu süre içinde dava açılmış ise aynı süre içinde davadan kayıtsız şartsız feragat edilmesi halinde %20,
 • Peşin olarak ödenmesi halinde (taksitlendirme sınırları altında kalsa dahi) tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden ayrıca %15
 • Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden peşin olarak ödenmesi halinde, tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden toplam %35,
 • Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden taksitle ödenmesi halinde sadece %20,
 • Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemekle birlikte süresinde ödenmediğinden tahsili için vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilenlere %20,
 • Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmesine rağmen peşin ödenen ecrimisillere %15 oranında indirim uygulanır.

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? öğrenmek için tıklayınız.

İşgal Tazminatının Ödenmesi

Ecrimisil tutarı hesaplanırken taşınmazın işgalinden önceki 5 yıllık süre dikkate alınır. Tutar, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda haksız kullanım süresi de dikkate alınarak hesaplanır.

Örneğin 10 yıllık haksız işgal süresinde 20.000 TL ecrimisil bedeli varsa, 5 yıl geriye dönük 15 bin lira ise yalnızca bu rakamı işgalci ödemekle yükümlüdür. Kalan tutara ise taksitlendirme yapılacaktır. Hazine veya şahıs arazilerinde haksız yere kullanılmaları ve işgal edilmeleri durumunda idare mahkemelerine dava açılarak tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Tutar bilirkişi tarafından hesaplanır ve mahkeme kararı ile ödenir.

Ecrimisil Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Ecrimisil davalarında bilirkişi raporuna fahiş ecrimisil ödeme takdiri vb. nedenlerle itiraz etmek isteyen kişinin dava yolu ile Mahkemeye itiraz hakkı vardır. Ecrimil Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi için linke tıklayarak örnek dilekçeye ulaşabilirsiniz.

Photo of author

Kosgeb Uzmanı

Kamu gündemi, Ekonomi konularını anlık takip ediyor ve bu konularda içerikler oluşturuyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
2