KosgebKredisi.com

Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2022 Fiyatları (Arsa-Tarım Arazisi)

05.04.2022

Ecrimisil yani haksız işgal sonucu tanzim edilecek tazminat hakkı ile ilgili hukuki şartlar dahilinde başvuru yoluna gidilir. Yetkili mahkemelere verilen ecrimisil dava dilekçesi örneği,, Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2022 ecrisimil ücretleri faiz hesaplama tablosu excel, Milli Emlak tebliği uyarınca haksız işgal hesaplama örnekleri, Ecrimisil Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi, zamanaşımı süresi, ecrimisilin ödenmesi ile ilgili merak edilen bilgiler içeriğimizde..

Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2022 Fiyatları (Arsa-Tarım Arazisi)

Ecrimisil kelime anlamıyla, taşınmaz veya mal üzerinde izinsiz kullanımı yani bir işgal anlamına gelmektedir, bir mal veya taşınmazın sahibinin izni olmadan bir başkası tarafından kullanılmasına denen ecrimisil hesapla tablosu ise belirli kurallara göre yapılmaktadır. Bir işgale dayanarak yapılan ve sonrasında bedel olarak tazminat almak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu ecrimisil hesaplaması ile ilgili merak edilenler konulara ilişkin detaylara içeriğimizde yer verilmiştir. Bir mal veya taşınmazın sahibinin izni olmadan bir başkası tarafından kullanılması ve buna dayanarak yapılan ve sonrasında bedel olarak alınan tazminat ecrimisilin konusunu oluşturur.

Arsa ve tarım arazisi olarak kullanılan alanların ecrimisil bedeli, şartları ve tutarları nasıl belirlenir, haksız kullanım davaları nelerdir, davası açma şartları nelerdir, Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2022 Excel, 2022 yargıtay kararları, ecrimisil hesaplaması ve faiz hesabı nasıl yapılır ve neye göre hesaplanır? bu bedeli kim öder ve işgal tazminatı hakkında tüm detaylar içeriğimizde..

Ecrimisil Bedeli Nedir?

Haksız işgal tazminatı olarak adlandırılan ecrimisil, mal sahibinin zararını ve işgalinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın talep edilen tazminattır. Ecrimisil kira değildir, haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanır. Bir apartmanda yada herhangi bir yapının ortak yerlerinin kullanılmasında, kiraya verilerek gelir elde edilmesinden dolayı da tazminat istenebilir. Ecrimisil davasında iki taraf söz konusudur.

 • Bunlardan bir tanesi taşınmaz sahibidir. Taşınmaz sahibi idare olabileceği gibi gerçek kişi de olabilir.
 • Diğer taraf ise işgalci konumda olan gerçek ya da tüzel kişidir.

Taşınmazın zarar görmesi dikkate alınmaksızın, işgal edilmesi dava açmak için yeterli olmaktadır. Ecrimisil davasına örnek olarak, kamu kurumlarına tayin edilmiş bir aracı şahsi işler için kullanmak, kira kontratı yapılmış bir evden, kontrat bittikten sonra oturmaya devam etmek, devlete ait olan bir bölgede herhangi bir izin almadan inşaat yapmak gösterilebilir.

Ecrimisil Bedelini işgalci konumda olan gerçek ya da tüzel kişi taşınmaz sahibine tazminata konu olan zararların hesaplanması ile belirlenen tutarı ödemekle yükümlüdür. Ecrimisil Davası Tazminat Konusu olan zarar konuları ise;

Ecrimisil Davası Tazminat Konusu

Ecrimisil yani haksız işgal tazminatının konusunu oluşturur. Haksız işgal ile oluşmuş ve tazminata konu olan zararlar şunlardır:

 • Taşınmaz bir malın kullanımından sonra oluşan zararlar,
 • Taşınmazın tek olarak kullanımından sonra meydana gelen zararlar,
 • Mal sahibinin mahrum kaldığı kar sebebi ile uğramış olduğu zararlardır.

Ödeyen kişi hak sahibi olur mu sorusuna vereceğimiz cevap ise hayır olacaktır. İşgalci konumunda olan kişi tapuya dair bir mülkiyet hakkı kazanamaz.

Haksız İşgalin Hukuki Dayanağı Nedir?

Yasal olarak hukuki bir geçerliliği bulunan bu geriye dönük tazminat hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine bağlıdır. İlgili 995. madde uyarınca;

‘İyi niyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir. İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.’

şeklinde belirtilerek hak sahibi ve işgalcinin hükmünden bahsedilmiştir. Bu bir kira geliri veya alacağı olmayıp, haksız yere oluşan zararın giderilmesi amacı taşımaktadır.

Haksız Kullanım Davaları Nelerdir?

Haksız Kullanım Davaları, genel olarak mal sahibinin malının elinden alınması veya malının elinden alınmasına sebep olan kötü niyetle kullanılan ve malı geri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler işgal tazminatının alınması için açılan davalar anlamına gelmektedir.

Ecrimisil davası olarak da bilinen haksız işgal tazminat davası mal sahibinin aynı hakka dayanarak söz konusu malının elinden alınması yetkisi ile elinden alınmasına neden olan ve haksız olarak kötü niyetle kullanan, geri verme yükümlüğünü yeri getirmeyen kişilerden haksız işgal tazminatının alınması için açılan davalardır. Ecrimisil davası geriye dönük olarak işgal edilen malın ecrimisil hesaplaması yapılarak bilirkişi raporunda takdir edilen tazminat tutarının ödenmesi için mahkeme yoluyla dava açılabilir.

Haksız İşgal Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Haksız İşgal Tazminatı Davası yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesine açılır. Haksız İşgal Tazminatı davası yani ecrimisil davası açabilmek için öncelikle üzerinize kayıtlı malınıza karşı işgal olmalı ve izinsiz inşaat yapımı olmalıdır. Malın geri verilmemesi ve mülkiyeti elinde olan kişinin izni olmadan bir başka kişinin malı kullanılmalıdır. Malı hakkı olmadan kullanan kişi kötü niyetli ise ecrimisil davası açılabilir. İşgalcinin kusurlu olup olmadığını önemli olmamakla beraber mülkiyete sahip kişinin işgal nedeni ile zarara uğramış olup olmadığı önemli değildir. İşgali yapan kişi ihtarname gönderecek durumun bildirmiş olması gerekir ve ihtarname her türlü hukuki işlemlerden hak ve talep yazılı olarak bildirmesi ya da haber verilmesidir.

Haksız İşgal Tazminatı Davası açmak için aşağıdaki şartlara uygun olduğu takdirde bu işgal için hukuki yola başvuru yapabilir. Ecrimisil davası açılabilmesi için gerekli şartlar ise;

Ecrimisil Dava Açılabilmesi için Gerekli Şartları

Haksız İşgal Tazminatı davası açara hukuki yollara başvurarak hakkınızı arayabilirsiniz. Adliyelerde ilgili Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuru yolunu kullanacak olanlar Ecrimisil davası açabilmek için gerekli şartları şunlar olmalıdır;

 • Malınıza karşı işgal olmalıdır,
 • İzinsiz inşaat yapımı,
 • Malın geri verilmemesi,
 • Mülkiyeti elinde olan kişinin izni olmadan bir başka kişinin malı kullanılmalıdır.
 • Malı hakkı olmadan kullanan kişi kötü niyetli olmalıdır.
 • İşgalcinin kusurlu olup olmadığı önemli değildir.
 • Mülkiyete sahip kişinin işgal nedeni ile zarara uğramış olup olmadığı önemli değildir.
 • İşgali yapan kişiye ihtarname gönderilerek durumun bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • İhtarname her türlü hukuki işlemelerden hak ve taleplerin yazılı olarak bildirilmesi yada haber verilmesidir.
 • Malın kullanımından dolayı zarara uğraması. gereklidir.
 • Kötü niyet Kusur durumu dikkate alınmaz.
 • Mal sahibi açtığı dava ecrimisil bedeli talep eder.
 • Sahibinin izni dışındı kullanım vardır.

Kişi malın kendine ait olmadığını ve haksız kullanıldığını öğrendiğinde taraf dava açarak hak talebinde bulunma şansı vardır. İşgal fark edilmesi durumunda kendi malını işgal eden kişiyi uyarır. Ecrimisi davaları İdare Mahkemelerince bakılır. Uzman kişiler, bilirkişi inceleme ile sonucunda tespit edilir. Hesaplanan bedel ise kira bedeli olarak bilinmektedir. Kira bedeli ise tazminata eklenir. Ecrimisil davaları geçmişe dönük olarak 5 yıldır.

Eğer işgal süresi 5 yıldan fazla ise bu durum dikkate alınmaz.

Milli Emlak Genel Tebliği haksız kullanım tazminatı hesaplanırken miktarı farklı yansıtacak nedenler;

 • Malın bulunduğu konum,
 • Malın işgal edilmeden önceki değeri,
 • Taşınmasın imar bakımından durumu,
 • Yüz ölçümü ve diğer ölçütler,
 • Malın belediyeler tarafından verilecek olan hizmetlerden yararlanma durumu,
 • Çevrede aynı durumu oluşturabilecek alanlar var ise bunlara biçilen bedeller,
 • Taşınmazın özellikle dikkate alınmamaktadır.

İşgal Tazminatının ödenmesi durumunda ilk olarak ecrimisil tutarı hesaplanırken malın işgalden önceli 5 yıl dikkate alınır.

Örnek olarak; Haksız olarak mülkün kullanım süresi; 8 yıl olsa Bilirkişi tarafından hesaplanan ecrimisil bedeli 10 bin TL Şahıs 2 bin TL ödeme yaptıysa eğer kalan borç 5 yıl üzerinden hesaplanacağı için 8.000-2.000 TL=6.000 TL Kalan tutar ise mutlaka taksitlendirmeye gidilir. Haksız yere kullanılması halinde işgal edilmeleri idare mahkemeleri dava açarak tazminat talebinde bulunabilir. Bilirkişilerin olması ile mahkeme kararı ödenmesi sağlanır.

Dava için bu şartlar aranmaktadır. Koşulları sağladığınız takdirde işgalciye karşı geriye dönük tazminat talep edebilirsiniz.

Hazine Arazisine Kurulu Otellerin Ecrimisil Ödemesi Erteleniyor 2021

Hazine arazisi üzerine kurulu turizm tesislerinin ecrimisil ödemeleri bir yıl daha ertelendi. Milli Emlak Tebliğinde ecrimisil ödemelerin erteleme tarihleri yeniden belirlendi. Buna göre 11 Haziran 2021 Tarihli 404 sayılı Milli Emlak Tebliği 4706 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesi kapsamında 01.01.2021 tarihi ile 31.12.2021 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kullanım bedelleri ile ecri misillerin ödeme süreleri 30.11. 2022 tarihine kadar ertelenmiştir. Kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartları ve yararlanamayacak olanlar ecrimisil ertelemesi ve uygulama şeklinin tüm detayları Tebliğ’de belirlenmiştir.

Hazine’nin (devletin) ecrimisil alabilmesi için arazinin kullanılıyor olması yeterlidir.

Milli Emlak (Hazine Arazisi) Ecrimisil Tebliği

Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca tüm şartlar açıkça belirtilmiştir. Haksız kullanım tazminatı hesaplanırken miktarı farklı yansıtacak olan nedenler sıralanmıştır. Bu tebliğde yer alan;

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,
 • Hak Sahipliği, Başvuru Süresi ve Satış İşlemleri
  • Hak sahibi olabilme koşulları ve başvuru süresi
  • Paydaşlara satış
  • Kiracılara satış
  • Kullanıcılara satış
  • Tapuda lehine şerh ve belirtme bulunanlara satış
  • Satış yetkisi ve işlemlerin tamamlanma süresi
  • Başvuruda istenecek belgeler
  • Tebligat
  • Satış bedeli ve tahsili, ecrimisil ve kira bedellerinin mahsubu
  • Satışa konu edilebilecek ve satış kapsamı dışında tutulacak Hazineye ait tarım arazileri hakkında tüm detayları açıkça görebilirsiniz.

Ecrimisil hesaplamaları malın bulunduğu konum, malın işgal edilmeden önceki değeri, taşınmazın imar bakımından durumu, yüz ölçümü ve diğer ölçütleri, malın belediyeler tarafından verilecek olan hizmetlerden yararlanma durumu, çevrede aynı durumu oluşturabilecek alanlar var ise bunlara biçilen bedeller dikkate alınarak rayiç bedel cinsinden belirlenen hususlar gözönüne alınarak hesaplaması yapılır. Hesaplama yapıldıktan sonra karar verilen tutar, işgal eden şahıs tarafından dava yolu ile taşınmaz sahibine ödenmektedir.

Milli Emlak Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2022

Tebliğ uyarınca Satış bedeli ve tahsili ile kira bedellerinin mahsubu md.13 uyarınca örneklerle belirtilmiştir.

Örneğe göre verilen excel tablosundaki Ecrimisil Hesaplama Tablosu aşağıdaki gibidir;

Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2022 Fiyatları (Arsa-Tarım Arazisi)
Ecrimisil Hesaplama örnek 1
 • Tabloda satış talep tarihi 2012 yılı Aralık ayıdır.
 • Son 5 yıl için tahsil edilen ecrimisilin mahsup işlemi yapılacaktır.
 • 2007, 2006 dönemlerindeki haksız işgal bedelleri mahsup edilemeyecektir.
 • 2011, 2010, 2009, 2008 dönemleri için toplam 8.300 lira bedel söz konusu olacaktır.
 • Kanun uyarınca 2012’den kalan 3.000 TL terkin edilmektedir.
Ecrimisil Hesaplama Tablosu 2022 Fiyatları (Arsa-Tarım Arazisi)
Ecrimisil Hesaplama örnek 2
 • Tahsil edilen ecrisimil bedelleri yukarıda belirtilmiştir.
 • İlgili tarafından, taşınmazın 4070 sayılı kanun uyarınca 2006 tarihinde satışı için başvurulduğu ve taşınmazı kullandığı tespit edilmiş.
 • Bu başvurunun, kanun yürürlülük tarihi 26.04.2012 tarihinde yapıldığı kabul edilir.
 • 2008, 2009, 2010, 2011 dönemlerinden toplamda 13.000 lira ecrimisil mahsubu yapılır.
 • 2012 yılı 1.000 TL terkin edilir.

Ecrimisil Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ecrimisil, kötüniyetli şagilin (işgal edenin) ödemek mecburiyetinde olduğu minumun kira geliri, en fazlası ise tam gelir yoksunluğudur. Yargıtay kararlarına göre ecrimisil hesaplanırken en az kira geliri ve en çok tam gelir yoksunluğuna göre hesaplama yapılır.

Ecrimisilin kapsamını Haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan olumlu zarar, malik ya da mal sahibinin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar),Kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar belirler.

Kira geliri üzerinden ecrimisil bedelinin belirlenmesi Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 2019 tarihli bir kararında da belirtildiği üzere ;

Kural olarak, kira geliri üzerinden ecrimisil belirlenmesinde, taşınmazın normal şartlarda sağlayacabileceği kira parası, emsal kira sözleşmeleri ile karşılaştırılıp, taşınmazın büyüklüğü, özelliği ve çevresel faktörler dikkate alınarak bölgede ki diğer taşınmazların rayicine göre ecrimisil bedeli belirlenir.

İşgalci tarafından ödenen ve idarece talep edilen, belediye tarafından tahsil edilen tazminat olan Ecrimisil hesaplaması yapılırken;

 • Kira gelirine bakılarak belirlenecek tutarlarda, ilgili taşınmazdan bu 5 yıllık dönemde normal şartlarda elde edilecek kira geliri veya tahmini değer,
 • Emsal olarak yapılmış olan kira sözleşmeleri,
 • Taşınmazın yüzölçümü, büyüklüğü,
 • Taşınmazın bulunduğu konum ve çevresel özellikleri dikkate alınır ve o bölgedeki rayiç bedeline göre hesaplama yapılır.

Sonraki dönemler için ecrimisil değerinin belirlenmesinde ilk dönem için belirlenen miktara ÜFE artış oranının tamamının yansıtılması suretiyle bulunacak miktardan az olmamak üzere takdir edilir.

Ecrimisil bedeli kira değildir ve geçmişe dair hesaplanan bir tür tazminat olarak geriye dönük hesaplanır. Ecrimisil hesaplamasında ödenecek geçmişe dair tazminat miktarı tespit ve takdir edilirken, Hazine taşınmazının değerini etkileyebilecek; imar durumu, yüzölçümü, niteliği, verimi (tarım arazilerinde), alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı, konumu, taşınmazın kullanım şekli ve işgalden dolayı gelir elde edilip edilmediği gibi her türlü ölçütler dikkate alarak hesaplama yapılır.

Örneğin; Aynı ölçütlerde iki arazinin haksız şekillerde kullanılmış olması ancak, kullanım amaçlarının farklı olması bedellerinin farklı hesaplanacağını ifade etmemektedir. Hasar durumu veya kullanım amacı önemsenmez. Tek kural, işgal edilmiş olmasıdır.

Ecrimisil bedelinin ödenmiş olması, malı işgal eden kişinin bu alanda haklı olduğunu ifade etmemektedir. Bu alanda hangi faaliyette olursa olsun son verilmelidir. Bedelin ödenmesi, ilgili mülkün tapusunun üzerine alınacağını anlamına gelmemektedir. Ödenen bedel geçmişteki kullanım bedelinin ödendiğini ifade eder. Yasa dışı yapılan binaların belediye kanunları ile yıkılma izni bulunmaktadır. Bu işlem için öncelikle gayrimenkul ile ilgili tespit raporu çıkartılır. İşgal edilen gayrimenkul ile alakalı olarak tutanak tutulur ve bu tutanak dikkate alınarak idare tarafından maliyet belirlenerek, 15 gün içerisinde komite tarafından karar bağlanmaktadır. Bedel hesaplanırken mülkün önceki hali dikkate alınır. Kullanımdan önce ne kadar gelir getireceği şimdi ki hali ile karşılaştırılır.

Ecrimisil bedelin ödenmesi durumunda bedeli ödeyecek kişi yazılı talep sonrasında %25’lik oranın peşin ödenmesi durumunda kalan borç kişinin maddi durumuna göre aylık taksitlenir. Bu taksitler ise en geç 36 ay içerisinde ödenmesi mecburidir. Borcun kalan kısmına ise faiz işlemi uygulanır. İşgal Tazminatının ödenmesi durumunda ilk olarak ecrimisil tutarı hesaplanırken malın işgaliden önceli 5 yıl dikkate alınır.

Örnek olarak; Haksız olarak mülkün kullanım süresi; 8 yıl olsa Bilirkişi tarafından hesaplanan ecrimisil bedeli 10 bin TL Şahıs 2 bin TL ödeme yaptıysa eğer kalan borç 5 yıl üzerinden hesaplanacağı için 8.000-2.000 TL=6.000 TL Kalan tutar ise mutlaka taksitlendirmeye gidilir. Haksız yere kullanılması halinde işgal edilmeleri idare mahkemeleri dava açarak tazminat talebinde bulunabilir. Bilirkişilerin olması ile mahkeme kararı ödenmesi sağlanır.

Ecrimisil Hesaplama Excel (Bedel Neye Göre Hesaplanır?)

Ecrimisil bedelinin belirlenebilmesi için, taşınmazın değerini etkileyecek faktörlerin neler olduğunu ve faktörlerin son durumu incelenerek hesaplanır. Ecrimisil bedelinin belirlenmesine örnek verecek olursak; izinsiz inşaat yapmak ve kullanmak, kiraya verilmiş olan taşınmazlarda kira süresi sona erdiği halde sözleşme yenilenmeden o yeri halen işgal etmek, tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir bölümünü işgal etmek Ecrimisil alma hakkına sahip olunan durumlar olacaktır.

Ecrimisil hesaplandıktan sonra ödenmesi gereken tazminat tutarını belirlemek için davaya konu taşınmazın değerini neler etkiliyor bilmek gerekmektedir. Bu durumlar incelenerek belli bedeller çıkarılır. Bu hesaplama tablosunda dikkate alınacak işgal şekilleri şunlardır;

 • İzinsiz inşaat faaliyetini yapmak,
 • Kiradaki taşınmazı, kira sözleşmesi sona erdiğinde yenilemeden kullanmaya devam etmek,
 • Kamu faaliyetlerinde kullanılan ve tahsis edilmiş olan kiralık yerlerin belli bir bölümünde işgalci olmak etkili olmaktadır.
 • Tahsisli veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere kiralanmış bir binanın bir kısmını işgal etmek işgal şekillerine verilebilecek örneklerdendir.

Bu işgal sebepleri dikkate alınarak belirlenmiş olan ecrimisil, işgalci konumunda olan kişiye Ecrimisil İhbarnamesi ile gönderilir ve tebliğ edilir. Bu süre 15 gündür. Karşı tarafın itiraz süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Tebligattan sonra 60 gün içerisinde düzeltme davası İdari Yargı Hakimliğinde açılabilmektedir. Karşı dava açılsa bile, Ecrimisil tutarı tahsis edilmek zorundadır. Ancak, yürütmeyi durdurma talebi üzerine dava açıldıysa, Mahkeme’de yürütmeyi durdurma kararı vermişse dava sonuçlanana kadar tahsilat durdurulur.

Hesaplamalar kesin olmayıp, ilgili kararlar uyarınca tutarlarda değişiklikler yapılabilmektedir. Ecrimisil Hesaplama Excel tablosuna göre;

Taşınmazın Haksız Olarak Kullanım Süresi 8 yıl (Yalnızca 5 yıl talep edilecektir.)
Ecrimisilin Bilirkişi Raporuna göre belirlenen değer10.000 lira
Geriye Dönük 5 Yıllık Tutar 8.000 lira
Fuzuli İşgalcinin ödeyeceği tutar 8 bin lira olacaktır. Eğer 5 bin TL ödeme yapıldıysa, kalan 3.000 TL’yi de taksitlendirerek ödeyebilecektir.
Ecrimisil Hesaplama Tablosu

Ecrimisil hesaplaması yapılmasında söz konusu tanımlar incelendiğinde ecrimisil hesaplaması yapılabilmesi ve İdarece talep edilen tazminat olarak tanımlanabilmesi için:

 • Ecrimisil hakkın doğması için ortada mutlaka izinsiz olarak kullanılan bir mal olmalıdır.
 • Malın sahibinin bu malı kullanamamaktan dolayı zarara uğrayıp uğramadığına bakılmadan bu maldan işgal, tasarruf veya herhangi bir şekilde kullanılarak yararlanılmış olması gereklidir.
 • İşgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmadan ecrimisil tazminat olarak tanımlanır.
 • Ecrimisilin hesaplamasında taşınmazın işgalden önceki haliyle getirebileceği gelir miktarı esas alınır ve mal sahibi tarafından istenir, fuzuli şagil tarafından ödenir.
 • Ecrimisil, malın sahibinin izinsiz kullanımının karşılığı olan bir tazminattır, unsurlarını içermektedir.

Tarla Ecrimisil Hesaplama Nasıl Yapılır?

Ecrimisile konu olan mal arsa veya tarla ise bu durumda malın sahibinin bu alanları kullanması engelleniyorsa arsa veya tarladan tamamına ilişkin ecrimisil uygulanır.

Ecrimisil Kaç Yıl İçin İstenebilir? (Zamanaşımı)

İlgili Ecrimisil Yargıtay Kararları gereğince ve içtihatlara göre bu hasız işgal tazminat davalarının zamanaşımı 5 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre davanın açıldığı, hukuki sürecin başladığı tarihten itibaren başlayarak 5 yıl geriye doğru devam eder. Geriye dönük olarak en çok 5 yıl süre için talep edilebilmektedir.

 • Ecrimisilin davaları idare mahkemelerince bakıldığı için bu mahkeme taşınmazın bulunduğu alanda olmalıdır.
 • Alanında uzman olan bilirkişilerin inceleme yapmalarının sonucunda tespitte bulunurlar.
 • Burada hesaplanan bedel tahmin edilen veya alınan kira bedelidir.
 • Eğer tarım ürünü ekilmiş bir arsa veya araziden söz ediliyorsa bu ürünlerinde tek tek birim fiyatları belirlenir ve tazminat hesaplanır.
 • Hesaplanan kira bedeli ödenecek olan tazminata eklenmektedir. Alınacak tazminatlarda dikkate alınacak olan süre geçmişe dönük olarak en fazla 5 yıl olduğundan, ancak bu süre için talep edilir.

Bu davanın açılabilmesi için gerekli hususlar şu şekildedir;

 • Malın kullanımından dolayı zarara uğraması önemli değildir.
 • Kötü niyet esastır.
 • Kusur durumu dikkate alınmamaktadır.
 • Mal sahibi açtığı dava ile ecrimisil bedeli talep etmektedir.
 • Sahibinin izni dışında kullanım vardı.

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği 2022

Şahsen veya avukatınız/vekiliniz aracılığı ile ilgili mahkemelere başvuru yolunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek dava dilekçesi doldurularak ve gerekli dava açılış harç ve masrafları ödenerek başvuruda bulabilirsiniz.

Haksız İşgal Tazminat Dava Dilekçesi Örneği;

…………NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                : ……….

VEKİLİ                                 : ………..

DAVALI                                : ………..

KONU                                 : Müdahalenin Meni ve Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ……. Ecrimisil Talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkile ait bulunan …mevkiindeki arsa müvekkilin bilgisi ve izni dışında Davalı tarafından haksız olarak el atmaya uğramış  ve davalı aleyhine açmış olduğumuz el atmanın önlenmesi davasıyla …Asliye Hukuk Mahkemesi  …sayılı ilamıyla müdahalenin men’ine karar vermiştir.

2- Ancak Davalının işbu taşınmazı elinde bulundurduğu süre boyunca taşınmazdan ………. olarak yararlandığı , ………. saatlik olarak kiraya verdiği ve hatırı sayılır bir kazanç sağladığı tarafımızca öğrenilmiştir. Bu nedenle davalının bu arsayı ……… yıl boyunca kullandığı ve bu süre içerisinde tahmini ……TL. kazanç sağladığı tarafımızca belirlendiğine göre;  müvekkilin ecrimisil hakkı dolmuş olduğundan iş bu davayı açmak zorunda kaldık.

HUKUKİ NEDENLER        : TMK, TBK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      :…Asliye Hukuk Mahkemesi …sayılı ilamı, tapu senetleri, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM             :Davalının haksız olarak elinde bulundurduğu süre ile işbu arsadan haksız olarak elde ettiği kazançtan müvekkilin taşınmazdan yararlanamaması nedeniyle toplam …TL ecrimisil bedelinin  davalıdan yasal faizi ile birlikte tahsiline yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına  arz ve talep ederiz.  …/…/….

İlgili dilekçe kendi konunuza uygun olarak düzenlenir. Buna göre, ecrimisil ve el atmanın önlenmesi hakkında işgalin ispatı zorunludur. Bu davalarda vekalet ücreti de mal sahibine aittir. Talebinizi açıkça belirterek ve hukuki bir destek alarak işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Ecrimisil Hesaplama Yargıtay

Bu tazminat hakkı ile ilgili bir çok Yargıtay Kararında, içtihatlarında yapılan bu durumun giderilmesi gerektiği açıkça vurgulanmıştır. Örnek vermek gerekirse;

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2004/1-120-96 sayılı, 25 Şubat 2004 sayılı kararında;

“… Ecrimisil, haksız işgal sebebiyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan ve kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar ile malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar) ecrimisilin kapsamını belirler. Haksız işgal, haksız eylem niteliğindedir …” 

Bir malın kendine ait olmayarak ve haksız kullanıldığı kanaatinin verilmesine ve taraf dava açarak hak talebinde bulunabilmektedir. İşgal fark edildiğin de mal sahibi öncelikle kendi malını işgal eden kişiyi uyarmalıdır. Tazminat miktarının belirlenmesinde taşınmaza haksız olarak el atılması durumunda bu taşınmazın mevcut veya tahmini kira gelirine dikkat edilmektedir. Tarım ürünleri yönünden ise ekilen tarım ürünleri tespit edilerek birim fiyatlarına göre tazminat hesap edilmektedir.

Ecrimisil Ödemesi Nasıl Yapılır?

Ecrimisil ödemesi, Milli emlak tarafından hesaplaması yapılarak takdir edilen ecrimisilin, ilgili devlet kurumuna ödenmesidir.

Ecrimisil ödemesi:

 • Ecrimisil İhbarnamesinin,
 • Düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili muhasebe birimlerine ödenir.

Bedeli ödeyecek olan borçlunun yani fuzuli işgalcinin ödeme güçlüğü nedeni ile yazılı olarak talep etmesi halinde borcun %25’lik oranının peşin ödenmesi ve taksitlendirme imkanı bulunmaktadır. Kalan borcun ödeyecek olan kişinin durumuna göre aylık taksitler halinde en geç 36 ay içerisinde ödeme yapması istenir. Yüzde 25’lik kısmın geriye kalan kısmına faiz işlemi uygulanmaktadır.

Ecrimisil Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Ecrimisilde faiz var mı? Ecrimisil faiz hesaplaması nasıl yapılır merak ediliyor. Ecrimisil alacağında kademeli faiz alınmasına hükmedilebilmesi için açık talebin bulunması gereklidir. İşgal edilen yer için hesaplanacak ecrimisil faizi de hesaplaması yapılabiliyor. İşgal olunmayıp kiraya verilmiş olsaydı, her ay ödenmesi gereken ve uygulama biçimi gereği olan gelire muaccellik günü olan bölümlerine, muaccellik gününden başlayarak faiz yürütülmesi gerektiğine göre işgal tazminatı faizinin de bu esasa göre hesaplanıyor.

Ecrimisil talebine alacağın doğum tarihi itibariyle faiz işletilebilir. Bu nedenle haksız işgalin başladığı tarihin belirlenmesi önem arz eder. Ecrimisil taleplerine kötü niyetli işgal anından itibaren kanuni temerrüt faizi işletilir. Yani burada dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi zorunlu değildir. Faizin dava tarihinden itibaren talep edilmesi halinde hakim taleple bağlı olacak ve fazlasına hükmedemeyecektir. Her yıl için belirlenen ecrimisil bedeline, o yılın dönem sonundan itibaren yasal faiz yürütülmesi gerekir.

Ecrimisil İndirim Oranları

Yargıtay kararlarında ecrimisil hesaplanmasının yöntem ve usulü ecrimisil işlemlerinin uygulanması hakkında GENELGE‘de ecrimisil tespit, takdir, hesaplaması, indirim oranları ve diğer tüm detaylar belirlenmiştir.

Ecrimisilde indirim oranları ise:

 • Ecrimisilde indirim yapılabilmesi için ilgilisine tebliğ edilen ve itiraz süresi olan otuz günü geçmemesi ve ecrimisillere itiraz edilmemesi şartıyla %20 oranında,
 • Ödeme süresi içerisinde ve 1/8/2010 tarihinden sonra yapılan peşin ödemelerde %15 oranında indirim uygulanır.
 • İtiraz edilmemesi halinde % 20 indirim uygulanır.
 • Peşin ödenmesi halinde %15 indirim uygulanır.
 • İtirazsız ve peşin olarak ödenmesi halinde % 35 indirim uygulanır.
 • İtiraz edilmemesi ve davaya konu edilmemesi halinde, dava açma süresi geçtikten sonra yüzde yirmi indirim yapılmak suretiyle vergi dairesi/gelir servisine bildirilir.

Ecrimisilin ihbarnamesinin ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük ödeme süresi içerisinde uygulanacak indirim oranları ise;

 • Ecrimisile karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi halinde (rızaen peşin veya taksitle ödeme yapılmasa dahi) %20,
 • Ecrimisile karşı bu süre içinde dava açılmış ise aynı süre içinde davadan kayıtsız şartsız feragat edilmesi halinde %20,
 • Peşin olarak ödenmesi halinde (taksitlendirme sınırları altında kalsa dahi) tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden ayrıca %15
 • Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden peşin olarak ödenmesi halinde, tebliğ edilen ecrimisil bedeli üzerinden toplam %35,
 • Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmeden taksitle ödenmesi halinde sadece %20,
 • Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemekle birlikte süresinde ödenmediğinden tahsili için vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilenlere %20,
 • Düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmesine rağmen peşin ödenen ecrimisillere %15 oranında indirim uygulanır.

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır? öğrenmek için tıklayınız.

İşgal Tazminatının Ödenmesi

Ecrimisil tutarı hesaplanırken süre olarak malın işgalinden önceki 5 yıl dikkate alınmaktadır. Haksız kullanım süresi buna göre dikkate alınarak bilirkişilerin hazırladığı raporda tutar hesaplanır. Örneğin 10 yıllık haksız işgal süresinde 20.000 TL ecrimisil bedeli varsa, 5 yıl geriye dönük 15 bin lira ise yalnızca bu rakamı işgalci ödemekle yükümlüdür. Kalan tutara ise taksitlendirme yapılacaktır. Hazine veya şahıs arazilerinde haksız yere kullanılmaları ve işgal edilmeleri durumunda idare mahkemelerine dava açılarak tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Bilirkişi tarafından tutar hesaplanarak mahkeme kararı ile ödenmesi sağlanmaktadır.

Ecrimisil Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Ecrimisil davalarında bilirkişi raporuna fahiş ecrimisil ödeme takdir edilmesi vb. sebeplerden dolayı itiraz etmek isteyenin yine Mahkemeye dava yoluyla itiraz etme hakkı vardır. Ecrimisil Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi için linke tıklayarak dilekçe örneği bulabilirsiniz.

Verilen oy post

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.
error: Content is protected !!