Köye Dönen Gençlere 100 Bin TL Hibe 2022

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında ki tebliğ 17/12/2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğe göre köye dönüş yapan uzman ellere 100 bin TL Hibe verilecek.

2020 yılı için pilot uygulama olarak Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin illerinde kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yüksekokul veya üniversite mezunlarının mahallinde uygulayacağı bitkisel ve hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere hibe ödemesi yapıldı.

Resmi Gazetede yayımlanan tebliğnameyi buradan,

Ekinde yer alan taahhütnameyi buradan görüntüleyebilirsiniz.

100 BİN TL. HİBE VERİLECEK SEKTÖRLER

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • 1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • 2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • 3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
 • 4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
 • 5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

b) Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmamış olması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • 1) Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri,
 • 2) Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

c) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • 1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
 • 2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
 • 3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
 • 4) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,
 • 5) Ormancılık projeleri,
 • 6) Orman ürünleri ve tesislerine ait projeler,
 • 7) Odun dışı orman ürünleri projeleri,

ç) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;

 • 1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
 • 2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

d) (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan konulara ait işlenme, depolanma ve paketlenmesine yönelik proje konuları.

KÖYE DÖNÜŞ HİBESİ BAŞVURU ŞARTLARI

 • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • b) Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulları veya üniversite mezunu olmak.
 • c) 10 uncu madde kapsamında belirtilen projeler konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından daha önce yararlanmamış olmak.
 • ç) Başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevi ve cezai hükümlülüğü devam eden veya denetimli serbestliği olan kişi olmamak.
 • d) Başvuru tarihi itibarıyla, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile isteğe bağlı sigortalılık hükümleri kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ve Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar hariç, ücretli çalışan veya emekli olmamak.
 • e) Başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?

 • Ön başvurular, Bakanlığa ait resmi web sitesi üzerinden yapılır.
 • Kesin başvurular, hak sahiplerinin pilot iller kapsamındaki proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği/etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il müdürlüklerine şahsen yapılır.

GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR

 • Başvuru dilekçesi.
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
 • İş planı.
 • Ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan alınan belge.
 • Taahhütname.
 • Diploma veya çıkış belgesi veya onaylı örneği.
 • Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi.

Hibe sözleşmesi ve hibe ödemesi aşamasında istenilen belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

KAÇ PARA ÖDENECEK?

 1. Bu Tebliğ kapsamında başvurusu kabul edilip, hibe sözleşmesi imzalayarak, belirlenen şartları yerine getiren, tarım,  hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu eğitimli girişimciye 100.000 TL.’ye kadar hibe ödemesi yapılır.
 2. Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.
 3. Hibe ödemesinin yapılabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şarttır.

BAŞVURU SÜRECİ

 • Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren (17/12/2019) beş iş günü geçtikten sonra başlar.
 • Başvuru süresi kırk iş günüdür. 18.02.2020 tarihine kadar başvurular devam etti.
 • Ön başvurular Bakanlık web sitesinden yapılarak kayıt altına alınır.
 • Başvuru sahipleri, kesin başvuru kaydı için istenilen belgeleri proje yürütme birimine başvuru süresinin son günü mesai bitimine kadar şahsen teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde kesin Başvuru yapmamış sayılırlar.
 • Kesin başvurular, il müdürlüklerinde kurulan proje yürütme birimi tarafından kabul edilir.
 • Proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyalarına ait icmal, son başvuru tarihini izleyen beş iş günü içerisinde değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.
Verilen oy post
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

1