Kosgeb Borç Yapılandırma Nasıl Yapılır?

7256 sayılı kanun kapsamında Vergi cezaları, SGK prim borçları, trafik ve KYK öğrenim kredisi Kosgeb alacaklarının yapılandırılması hakkında usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, KOSGEB’in kredi alacakları ile Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de yapılandırılacaktır. Kosgeb alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi ve Yapılandırma kapsamında ki alacaklar için başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

Yapılandırma kapsamındaki borçlar ise 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılmış olan ve 17 Kasım 2020 tarihinden önce uygunsuzluğu tespit edilmiş olan;

 • Geri ödemesiz destekler,
 • Kredi faiz destekleri,
 • 17/11/2020 tarihinden önce 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname kapsamında taksitlendirilmiş destek alacaklarından kalan borç tutarlarıdır.
 • Aynı zamanda Kosgeb aidat alacakları ve,
 • Geri ödemeli desteklerden vadesi gelmemiş destek tutarlar da yapılandırma kapsamında yer almaktadır.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

 • Peşin ödeme yapılacak olan KOSGEB borçların tamamının 2021 Şubat ayının son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.
 • Taksitli ödeme yapacak olanlar ise İlk taksit ödemesini 2021 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri, kalan borcun tamamını ise 2021 Nisan ayı sonuna kadar ödemesi gereklidir.
 • Taksitli ödemelerde; 6,9,12,18 taksitleri ile aşağıdaki aylarda yapılacaktır.
 • 6 taksitle ödemede; borçların 2021 yılı Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık aylarında ödenmelidir.
 • 9 taksitle ödeme; borçların 2021 yılı 02/04/06/08/10/12 aylarında ödenmesi gerekecek.
 • 12 taksitle ödeme; borçların 2021 yılı Şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık, 2022 yılı 02/04/06/08/10/12 aylarında ödenmesi gerekecek.
 • 18 taksitle ödeme; borçların 2021 yılı Şubat-Nisan-Haziran- Ağustos-Ekim-Aralık, 2022 yılı şubat-Nisan-Haziran-Ağustos-Ekim-Aralık, 2023 yılı 02/04/06/08/10/12 aylarında ödenmesi gerekecek.

Yapılandırma Başvuruları Nasıl Yapılır?

Başvuru sahiplerinin kapsama giren KOSGEB kurumu alacaklarını yapılandırabilmeleri için 01/02/2021 tarihi mesai bitimine kadar, aşağıdaki başvuru formu ile alacakla ilgili KOSGEB Müdürlüğüne ve KOSGEB aidat alacakları için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekir.

 • Başvuru sahibinin ilgili KOSGEB Müdürlüğünün bulunduğu il dışında olması halinde başvuru, bulunduğu ildeki KOSGEB Müdürlüğüne de yapılabilir. Bu durumda başvuru ilgili KOSGEB Müdürlüğüne gönderilerek ilgili Müdürlük tarafından gerekli işlemler yapılır.
 • Vekil vasıtasıyla yapılacak başvurularda dilekçeye noterlikçe düzenlenen vekâletnamenin eklenmesi ve vekâletnamenin başvuru yetkisini içeriyor olması gerekir.
 • Kabul edilen başvurular ile alakalı ödeme planları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılarak başvuru sahibine iletilir.

Yİ-ÜFE Tutarının Hesaplanması

 • Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları olarak; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık % 0,35 oranını (bu Kanunun yayımlandığı ay dahil) dikkate alınır.
 • Yİ-ÜFE hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan orandır. Alacağın vade tarihinin ayın son günü olması hâlinde de hesaplamalarda başlangıç oranı olarak kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, vade tarihinin rastladığı ay için belirlenmiş oran olacaktır.
 • Yİ-ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının eksi değer çıkması durumunda bu oranlar da hesaplamada eksi değer olarak dikkate kosgebkredisi.com alınacaktır.
 • Ay kesrine isabet eden günleri için Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, ilgili ay Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 30’a bölünmek suretiyle (Yİ-ÜFE aylık değişim oranı/100/30=) bulunacak günlük oran kullanılacaktır. Bulunacak rakamın virgülden sonraki 6 hanesi hesaplamalarda kullanılacak olup, 7 nci ve devam eden hanelerde bir sayı bulunması hâlinde 6 ncı hane bir üst sayıya tamamlanacak ve bulunan rakam 100 sayısı ile çarpılmak suretiyle günlük Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır. Bulunan günlük oran geçen gün sayısı ile çarpılarak ay kesrine isabet eden toplam Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır. Kasım ayı için %.0.35 oranı 16 günlük olarak hesaplanacaktır.
 • Hesaplamada; alacak asıllarına, vade tarihinden, Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak çıkarılan Yİ-ÜFE tutarı, alacak aslı ile toplanarak yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

Peşin Ödenecek Tutarın Hesaplanması ve Borcun Ödeme Süresi

Başvuru sahiplerince peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslının tamamı ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın %10 unun 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi gerekmektedir.

 • Başvuru sırasında, 7256 sayılı Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının yine ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek, aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlandırılacaktır.
 • Diğer taraftan, peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde Kanununa göre; ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödeme yapılarak Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.
 • Bu durumda, geç ödeme zammıyla birlikte yapılan ödeme, ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılmış olduğundan, bu ödemelere indirim uygulanacaktır.

Taksitli Ödemelerin Hesaplanması ve Taksitlerin Ödenme Süreleri

Başvuru sahiplerince borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde asıl alacağa işlemiş faiz yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı asıl alacak ile toplanarak, tercih edilen taksit sayısına göre 7256 sayılı Kanununda belirtilen katsayılar ile çarpılarak bulunacak tutar taksit sayısına bölünerek ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Borçlar taksitli olarak; ikişer aylık süreler itibarıyla olmak üzere altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkündür. Başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçilmelidir. Taksitlerin ödeme süresi 2 aylık dönemin 2. ayının son günü itibarıyla sona ermekle birlikte, yapılandırma kanununda belirlenen ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.

Geri Ödemeli Desteklerin Ödenmemiş Tutarlarının Hesaplanması

Geri ödemeli desteklerin ödenmemiş tutarlarına ilişkin yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde;

 • Başvuru sahibi tarafından geri ödemeli desteğe ilişkin taksit ödemeleri zamanında yerine getirilmekte ise ödenmemiş taksitlerin vadesi gelmediğinden kalan destek tutarı için Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır.
 • Başvuru sahibi tarafından geri ödemeli desteğe ilişkin taksit ödemeleri zamanında yerine getirilmemiş ise vadesinde ödenmeyen destek tutarına Yİ-ÜFE uygulanacak ve vadesi gelmeyen taksitler için Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır.

659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Taksitlendirilmiş Destek Alacaklarının Yapılandırma Hesaplaması

659 sayılı KHK kapsamında taksitlendirilmiş destekler hakkında işlemiş olan faiz, gecikme zammı ve bütün fer’ileri silinerek ödenmeyen asıl alacağa vade tarihinden (destek ödeme tarihi) itibaren Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE uygulanarak, talep edilen ödeme şekline göre verilen yöntemlere göre hesaplama şekli belirlenecektir.

Detaylar.

Verilen oy post
Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

1