KOSGEB Kredisi

İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlü İşyeri Açma Hibe Kredisi

İŞKUR Engelli ve Eski Hükümlü İşyeri Açma Hibe Kredisi

İŞKUR tarafından engellilere ve ceza infaz kurumlarından tahliye olan eski hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen uygulama ile iş kurmak veya dükkan açmak isteyenlere 36 bin liraya kadar hibe verileceği duyuruldu. Başvurular başladı ve projesini hazırlanan vatandaşlar hemen başvuru yapabilmekteler.

İŞKUR ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

 • Bu proje istihdamın sağlanması amacıyla yürütülmekte olup, engelliler için hem işyeri açabilme hemde Mesleki Eğitim alarak istihdamın sağlanması amacıyla,
 • Cezaevinden çıkan mahkumlar içinse sadece yeni bir işyeri  açabilme amacıyla verilmektedir.

ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ HİBE PROJELERİ NELERDİR?

Engelliler için;

 1. İstihdam edilmesini sağlamak amacıyla mesleki eğitim projeleri,
 2. İş bulmaları için destek teknoloji projeleri,
 3. Ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler,
 4. İşe yerleştirilmeleri ve iş başı yaptıktan sonra işe ve iş yerlerine uyum sağlamaları için geliştirilen projeler,
 5. Engellilere yönelik diğer projeler.

Eski Hükümlüler için;

İşyeri  açmak için hazırlanan projeler

Bunlara ilaveten Koruma işyeri destekleri için uygulanan projeler için 36 bin liraya kadar hibe desteği sağlanmaktadır.

İş kurmak isteyen Engelli ve Eski Hükümlü için 65 bin lira hibe desteği veriyor.

ENGELLİLER İÇİN HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI

 1. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 2. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 5. İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 6. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 7. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)
 8. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

HÜKÜMLÜLER İÇİN HİBE ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Eski hükümlü olmak,
 4. Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 5. Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
 6. İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 7. İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 8. Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

ENGELLİLERE VERİLEN HİBE DESTEK KONULARI

 • İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.
 • Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.
 • Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL.

engellilere destek!

ESKİ HÜKÜMLÜLERE VERİLEN HİBE DESTEKLERİ

Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

Geçen yıl için Brüt asgari ücret 2.558,00 TL olduğundan X  15 = 38.370 TL. hibe verilecektir.

İşkur’un engellilere verdiği destekleri için tıklayınız.

DESTEK VERİLMEYEN GİDERLER NELERDİR?

 • İşyeri kirası,
 • Depozito,
 • İşlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri,
 • Kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
 • Çalışanların ücretleri,
 • Elektrik, su, iletişim vb. abonelik ücretleri,
 • Harç, vergi, resim çeşitli üyelik ücretleri, cezalar,
 • İşin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri,
 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmına İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe ödemesi yapılmamaktadır.

HİBE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 • Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine aittir.
 • Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli ve eski hükümlülerin adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 • Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilmeyecektir. Bu anlamda örneğin, mevcut arıcılık veya hayvancılık işlerini geliştirmek isteyen projeler kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
 • “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları”nda yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
 • Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
 • Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.
 • Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.
 • Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
 • Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğunun miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
 • Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilecek ve yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınacaktır.
 • Kendi işini kurma projelerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık üç yıl süre ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her türlü riske karşı koruyucu şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur.
 • 6 aylık kontrollerde kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanmaması durumunda ise projenin devamını etkileyen bir husus olup olmadığına bakılarak gerekmesi halinde proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile geri alınacaktır.

ENGELLİLERİN HAZIRLAMALARI GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

 • Talep dilekçesi,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje Başvuru Formu,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
 • Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 30 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),
 • Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,

ESKİ HÜKÜMLÜLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE BELGELER NELERDİR?

 • Kimlik fotokopisi
 • Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),
 • Proje Başvuru Formu,
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
 • Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen destek miktarı (brüt asgari ücretin en fazla on beş katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
 • Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)

Hükümlüler için gerekli evraklar

BAŞVURU TARİHLERİ NE  ZAMAN?

Proje teklifleri,  Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. İl müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere süre verilerek tamamlaması istenilecektir. 

ENGELLİ HÜKÜMLÜ HİBE BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Eksik, gerçeğe aykırı, güncel durumu yansıtmayan ve güncel başvuru formu ve eklerine uygun olmayan başvuruların asli sorumluluğu başvuru sahiplerine aittir.
 • Proje hazırlamadan önce gerekli hazırlıkların yapılarak, başvuru yapılacak il müdürlüğü veya hizmet merkezine gidilmesi ve yapılacak görüşme sonrasında evrakların kontrol edilerek teslim edilmesi önerilmektedir.
 • Başvuru yapacak istekliler, istenilen belgeleri eksiksiz olarak başvuru dosyasına eklemek zorundadır. Tek bir belgenin veya olması gereken bilginin eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda il müdürlüğü veya Genel Müdürlük tarafından proje iade edilecektir.
 • Projelerin kesinlikle hazırlandığı dönemde yayımlanan güncel Proje Başvuru Formu (/2. Dönem) ve ekleri kullanılarak hazırlanması esastır. Başka kurumların yayınladığı başvuru formalarına göre hazırlanan projeler dikkate alınmayacak ve proje doğrudan reddedilecektir.
 • Belgelerin sahte olması veya Kurumu aldatmaya yönelik durumların tespit edilmesi halinde proje iptal edilir ve yasal işlem başlatılır.
 • Kendi işini kurma projelerinde bir kişi sadece bir proje sunabilir. Aksi durumda bütün projeler red edilecektir. Diğer projelerde bir dosyada en fazla bir proje sunulacaktır. Birden fazla proje başvurusunda bulunulması durumunda her proje dosyasında projede istenilen başvuru belgeleri eksiksiz olacaktır.

Projenin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ile ilgili usul ve esasların belirlendiği ekli Yönetmelik, Genelge ve bu Rehberin, başvuru sahibi tarafından proje hazırlanmadan önce okunduğu ve anlaşıldığı varsayılacaktır. Komisyon, bu başvuru rehberinde belirtilen hususları, Yönetmelik ve Genelgeye aykırı olmamak şartı ile işgücü piyasasının ihtiyaçları, bütçe imkânları gibi kriterler çerçevesinde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Ayrıntılı Bilgi için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, www.iskur.gov.tr, 444 75 87, Alo 170 hattını arayabilirsiniz.

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ BAĞLANTILARI

 1. KORUMALI İŞYERİ DESTEĞİNE YÖNELİK PROJELER
 2. ENGELLİLERE YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİM VE REHABİLİTASYON PROJELERİ
 3. ENGELLİNİN İSTİHDAMINI SAĞLAYACAK DESTEK TEKNOLOJİLERİNE İLİŞKİN PROJELER
 4. ENGELLİNİN İŞE YERLEŞTİRİLMESİ, İŞE VE İŞYERİNE UYUMUNUN SAĞLANMASINA YÖNELİK PROJELER

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. Okan dedi ki:

  Ben 18 12 2014 tarihinde ceza evine girdim 15 04 2020 tarihinde çıktım hibe almak için nereye bas vurmam gerekiyor birde ben hayvancılık yapmak istiyorum küçük bas

 2. ARİF dedi ki:

  CEZAEVİNDE TAM 20 YIL YATMIŞ OLDUM ŞU ANLARDA ÇALIŞMIYORUM DEVLETİMDEN BİR KÜÇÜK DÜKKAN AÇMAK İSTİYORUM BANA DEVLETİM HİBE KREDİ VERMESİNİ İSTİYORUM VE EĞER VERİRSE ÇOK MEMNUN OLURUM SAYGILARIMLA.

 3. Sezayi kaya dedi ki:

  Ceza evinde 14 ay yattım iş kurmak istiyorum bankalardan kırmızı kalem yedim bana yardımcı olun

 4. mustafa çepni dedi ki:

  9 yil 6 ay cezayattım 2 yil oldu cezam bitti iş kurmak istiyorum hayvancilik yapmak istiyorum buyuk baş hayvan devlet hibe kredisi verirmi bana ben çaliş mak istiyorum

 5. Volkan dedi ki:

  Ben 6yil 8 ay ceza aldim ankarada iki adet tarlam var ve birde arabam bunlarin hipotegiyle sut inegi tesvigi alabilirmiyim

 6. Emirhan ŞİL dedi ki:

  16 yaşındayım hibe desteği alabiliyor muyum?

Sitede yer alan bilgiler yapılan araştırmalar sonucunda hazırlanmıştır. Doğruluğu taahhüt edilmez. Detaylı bilgi için Site Kullanım Koşulları sayfasını ziyaret ediniz!