KOSGEB Hibeleri

Milli Emlak Uzmanı Olma Şartları Nelerdir? Başvuru Makamı

Milli Emlak Uzmanı Olma Şartları Nelerdir? Başvuru Makamı

Milli emlak uzmanı nasıl olunur diye soran kişilerin işe alım süreci, uzmanlık sınavı başvuruları ,uzmanlığın görev yetkileri,  uzman ve yardımcılarının hak ve sorumluluklarını belirleyen Milli Emlak Uzmanlığı yönetmenliği 11 Şubat 2020 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayınlandı. Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği görüntülemek için tıklayınız. Bu yönetmeliği göre; milli emlak uzmanı olmak isteyenler tarafından araştırılan milli emlak uzman memur maaşları 2021 ne kadar olacak, Milli Emlak Uzmanı Ne İş Yapar? uzman olmanın şartları  nelerdir, Milli emlak uzmanı nasıl olunur uzmanlık ve uzman yardımcılığı sınav soruları, Milli Emlak Uzman Memur Maaşları 2021, milli emlak uzman yardımcılığı ilanı ve merak edilenler içerikte yer almaktadır.

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Milli emlak uzmanı olmak isteyenler 2021 yılı işe alım süreci, hak ve sorumluluklarını ve uzmanlık görevinin kapsamını merak ediyor. Milli emlak uzmanları adı altında birçok unvan birleştirilmiştir. Bunlar muhasebe uzmanı ve muhasebe denetmeni kadroları da dahil Kanun hükmünde kararname ile tüm unvanlar defterdarlık uzmanı adı altında birleştirilmiştir. Milli Emlak Uzmanlarının Görevlerini kısaca anlatmak gerekirse; milli emlak dairesi başkanına bağlı olarak görev yapar ve milli emlak dairesi başkanı olmayan illerde ise defterdara bağlı olarak çalışırlar. Denetmenlerin sayıca çok olduğu illerde denetmenlerin faaliyetlerini koordine etmek üzere Defterdar tarafından bir denetmen başkan olarak görevlendirilir. Görev alacak personellerin işe alım süreci ise;

Milli Emlak Uzmanları İşe Alım Süreci

Milli Emlak Uzmanı Nasıl Olunur? diye sorupta milli emlak uzmanı olmak isteyen kişilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen giriş sınavına başvuru yapmaları ve sınavda başarılı olmaları gereklidir. Milli emlak uzmanı olmak için giriş sınavında yeterli puan alarak başarılı olunması gereklidir. Başarılı olan adaylar arasından işe alım süreci başlatılmaktadır.

Milli Emlak Denetmeni Ne İş Yapar?

Geçtiğimiz yıllarda Milli emlak denetmeni, muhasebe uzmanı ve muhasebe denetmeni kadroları söz konusu kanun hükmünde kararnameyle defterdarlık uzmanı adı altında birleştirilmişti.

Yapılan yeni düzenlemeler ile Çevre ve şehircilik bakanlığına bağlı olarak defterdarlık uzmanı olarak görev yapanlarda milli emlak uzmanı olarak görev yapacaktır. Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlanan Milli Emlak Genel Müdürlüğünde görev yapan defterdarlık uzman ve yardımcıları da milli emlak uzman ve yardımcısı unvanını almıştır.

Eski muhasebe uzmanı olanlar defterdarlık uzmanı ve yardımcısı olarak işe başlayıp muhasebe ve denetim biriminde görev alanlar milli emlak uzmanı unvanı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında görevlerine devam edeceklerdir. Denetmenlerin ve uzman kadrosunun çok olduğu illerde de uzmanlar görevlerini organize etmek üzere Defterdar tarafından bir denetmen başkan olarak görevlendirilir.

2021 yılında uzmanlık sınavı başvurusu yaparak sınavdan başarılı olan ve milli emlak uzmanı ve uzman yardımcısı olarak göreve başlayacak kişiler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde işe başlayacak.

Milli Emlak Uzmanlığı Giriş Sınavı 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan milli emlak uzmanlığı sınavına katılan adayların sınavda başarılı olunması şartıyla uzman olacağından bahsetmiştik. Uzmanlık sınavına başvuru yapanların başvuru formlarını herhangi bir nedenle zamanında ulaştırmamaları ve olası gecikmelerden dolayı zamanında yetişmeyen başvurular geçersiz sayıldığından dolayı başvuruların zamanında posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru yapan giriş sınavı düzenlenecek ve sınav 2 aşamadan oluşacak. Yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı sınavda da geçerli KPSS puanı üzerinden hesaplama yapılacak.

Sınava başvuruda bulunan adaylar için yapılacak giriş sınavının tarihleri ise en az 30 gün önce Resmi Gazete ve bakanlığın internet sitesi üzerinden ilan edileceğinden adayların Resmi Gazete ilanlarını takip etmeleri sınavı kaçırmamaları açısından önemlidir. Uzmanlık giriş sınavına çağrılacak aday sayısı Bakanlık tarafından belirlenecek olup, uzmanlığa atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından fazla olmamak üzere sınava alınır.

İki aşamadan oluşan sınav yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilir; 

Yazılı sınav konuları ise;

Yazılı sınav aşağıdaki konular arasından yapılır;

 • İktisat Grubu
 • Maliye Grubu
 • Hukuk Grubu
 • Muhasebe Grubu gibi konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye esas tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Sözlü sınavda adayların;

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
 • Genel yetenek ve genel kültürü,
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konularında kurul tarafından adaylar ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilir.
Milli Emlak Uzmanlığı Giriş Sınavı
Milli Emlak Uzmanlığı Giriş Sınavı

Milli Emlak Uzmanı Giriş Sınavına Katılabilmek İçin Adaylarda Aranan Şartlar

2020 yılında Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli emlak uzmanı olmak isteyenlerde aranan bazı şartlar bulunmaktadır. Milli Emlak Uzmanı olma şartlar ise;

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

 • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,  
 • En az 4 yıllık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olma,
 • Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekir.

Uzman yardımcılığı yarışma sınavına başvurular; Bakanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak adayın fotoğrafı, nüfus bilgileri, KPSS puanı, yükseköğrenimini bitirdiğine dair belge ve özgeçmişinin de bulunduğu başvuru formuyla elektronik ortamda yapılır.

 Başvuru formunda yer alan belge ve bilgilerin teyidi ilgili kurum ve kuruluşlardan Bakanlıkça yapılır.

Sınavda Başarılı Olan Uzmanlardan İstenilecek Belgeler

Sınavda başarılı olan adaylardan;

 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,
 • Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
 • 4 adet vesikalık fotoğrafını,

Sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 gün içerisinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne teslim ederler.

Milli Emlak Uzmanı Ne İş Yapar?

Uzman olarak ve uzman yardımcısı olarak göreve başlayacakların görev yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır.

Görev yetki ve sorumlukları nelerdir?

Defterdar adına görev yapan milli emlak uzmanların görev yetki ve sorumlulukları ise aşağıdaki gibidir.

 • Defterdar veya milli emlak dairesi başkanınca onaylanan çalışma programı çerçevesinde il ve ilçelerdeki milli emlak ve devlet mallarına ilişkin işlemleri, mevzuata uygunluk yönünden denetlemek ve denetim sırasında milli emlak ve devlet malları ile ilgili her türlü kayıt ve belgeyi gizli de olsa incelemek,
 • Görev alanındaki iş  ve işlemlere ilişkin olarak her türlü mal mevcudunu saymak ve tespit etmek,
 • Memur suçlarının kovuşturulma sına ilişkin mevzuat çerçevesinde memurlar hakkında soruşturma yapmak,
 • Defterdarın veya milli emlak dairesi başkanının vereceği diğer işleri yapmak gibi görev ve yetkilerine sahiptirler.

Uzmanların Görev Ve Sorumlulukları

Uzmanlar bağlı oldukları amire bağlı olarak;

 • Mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,
 • Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmekle,
 • Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmekle,
 • Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, gerekli görülen hollerde mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak ve Bakanlık içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmakla,
 • Mesleki konularda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli dokümanı toplamak ve bu konularda gereken çalışma ve incelemelerde bulunmakla,
 • Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmakla,
 • Verilecek benzer nitelikteki görevleri yapmakla görevli ve sorumludurlar.
 • Uzmanlar ile ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten sorumludurlar.  Milli emlak uzmanları ilgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirmekten sorumludurlar.

Uzman Yardımcılarının Sorumlulukları

Uzman yardımcılarının ;

 • Uzman yardımcıları bağlı oldukları amirin gözetiminde;
 • Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,
 • Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekle,
 • Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekle,
 • Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,
 • Amirleri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar.

Milli Emlak Uzman Memur Maaşları

Çevre ve şehircilik Bakanlığı bünyesinde görev yapacak olan ve görevine yeni başlayacak olan milli emlak uzman yardımcısının maaşları 2020 yılında yaklaşık 5.050 TL’ydi. Meslekte 3 yılını tamamlamış olan emlak uzmanının maaşı ise 2020 yılında 5.500 TL‘ ydi Yaklaşık olarak maaşlar 2021 yılında ise henüz daha bir maaş belirlenmemiştir.

SORUN CEVAPLAYALIM

Oy Verin

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

KosgebKredisi.Com sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve görsellerin her türlü hakkı saklıdır. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.