Kömür Yardımı 29/04/2023 tarihli Resmi Gazete’de Yayınlandı!

29/04/2023 tarihli Resmi Gazete’de ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapılmasına dair karar yayınlandı. Bu karara göre ihtiyaç sahibi ailelere 2023 yılında TKİ tarafından kömür yardımı yapılacak.

Karar metnini https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230429-1.pdf sayfasından inceleyebilirsiniz.

Kömür Yardımı Şartları 2023

MADDE 1- (1) Her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen yardımdan faydalanacak ihtiyaç sahibi hane sayıları ile hane başına tahsis edilecek kömür miktarları esas alınarak belirlenir.

(2) İl/ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca (Bakanlık) belirlenir. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma valuflannın (vakıf) yıl içinde hane başı kömür miktarındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Yardımdan faydalanacak haneler, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her bir il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilir. Vakıfların yıl içinde hane sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Bakanlık yetkilidir.

(4) Teslimatı yapılan kömür, muhatap hanenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.

(5) Kömür teslimatlan, Bakanlıkça belirlenen il/ilçe bazlı hane başı kömür miktannı aşmamak kaydıyla bu Karar hükümleri çerçevesinde hanelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır.

(6) Bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen hanelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür Işletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkörnürü Kurumu (TTK) genel müdürlüklerinin görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dâhilinde yapılır.

Uygulama süreci

MADDE 2- (I) Bakanlık, bu Karar kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılacak kömür ile gerekli hizmeti, TKİ ve TTK’nın sağladığı kömür miktarını göz önünde bulundurarak; TKİ, TTK ve diğer kömür tedarikçilerinden temin eder ancak ihtiyaç halinde gerekli hizmetleri vakıflara yaptırır.

  • Sevkiyat programı, bu Karar esas alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak usul ve esaslar genelgesine ekli termin planına göre yapılır. İhtiyaç olması durumunda termin planı her yıl nisan ayında Bakanlık tarafından güncellenir. TKİ, TTK, diğer kömür tedarikçileri ve vakıflar termin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır.
  • İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı dağıtımı yapılacak kömürlerin ısıl değerleri ve diğer teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenir.
  • Bakanlık, belirlediği teknik özelliklerdeki kömürleri TKİ ve TTK’nın kendi işlettiği ocaklardan temin edebilir. Istenilen teknik özellikteki kömür, TKİ ve TTK’nın kendi işlettiği ocaklardan sağlanamadığı durumda paçal yapmak suretiyle teknik özelliklere uygun hale getirilebilir. Bakanlık, TKİ ve TTK ile anlaşılan kömür miktarı dışında kalan miktarı diğer tedarikçilerden satın alır veya vakıflara aldırtır.
  • TKİ ve TTK tarafından temin edilecek kömür miktarı belirlenirken bu kurumların kendi ocaklarından önceki üç yılda ürettiği kömür miktarının ortalaması göz önünde bulundurulur.

(6) Bakanlık istenilen özelliklerdeki kömürü paçal yapmak suretiyle bile olsa TKİ ve TTK’nın işlettiği ocaklardan ve diğer özel hukuk tüzel kişilerinden alır.

(7) Kömür temininin TKİ ve TTK tarafından sağlanması halinde; kömürler, vakıflarca bildirilen teslim noktalarına sevkiyat noktalannm konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla ilgili kurumlar sorumluluğunda nakledilir ve indirilir. `TKİ ve TTK dışındaki tedarikçilerden temini gerçekleştirilen kömürler ise Bakanlık tarafından yapılacak

düzenlemelere göre temin edilir ve ilgili kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğunda nakledilerek indirilir.

(8) TKİ ve TTK üzerinden temin edilecek kömürün taşınması ve bu konuda öncelik tanınması hususunda Bakanlık veya TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında protokol yapılabilir. Protokol yapılması durumunda TCDD Taşımacılık A.Ş. kömürün eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alır.

Organizasyon ve denetim

MADDE 3- (1) Kömürlerin ihtiyaç sahibi hanelere il ve ilçeler içerisinde dağıtım organizasyonu ilgili valiliğin koordinasyonunda vakıflar tarafından yapılır. Vakıflar tarafindan kömür dağıtımı yapılırken valilikler gözetiminde kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemleri alınır.

  • Dağıtılacak kömürün niteliği en az, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lsınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirlenen kriterler dikkate alınarak, alt ısı’ değeri (kuru bazda) 5.000 Kcal/kg’dan az olmamak kaydıyla Bakanlık tarafından belirlenir.
  • Vakıflar, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından bu Karar hükümleri kapsamında denetlenebilir.

Vergi, harç ve faturalandırma

MADDE 4- (1) Kömür temininin TKİ ve TTK tarafindan sağlanması halinde kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafindan ödenir.

(2) Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi hanelere iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar Bakanlık adına düzenlenir.

Bütçe ve ödemeler

MADDE 5- (1) ihtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin ödemeler için gereksinim duyulan ödeneğin tamamı haziran ayı sonuna kadar merkezi yönetim bütçesinin ilgili tertiplerinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna (Fon) aktanlır.

  • Ödeneğin ilk dilinıinin aktanmını müteakip Bakanlık tarafından kömür temin süreci başlatıhr.
  • Belirlenen teknik özelliklerdeki kömürlerin bedeli, TKİ ve TTK’dan temin edilen kömürler için TKİ ve TTK ile yapılacak pazarlıkla belirlenir. Diğer tedarikçilerden temin edilen kömürler ise 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununda belirlenen yöntemlerden biri ile belirlenir.
  • Bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak temini ve nakliyesi gerçekleştirilecek köıntire ilişkin bedeller Fon hesaplarından ödenir.

Usul ve esaslar

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlık tarafindan belirlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kömür yardımı başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Online başvuru için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilmektedir.

Kömür Yardımı Şartları Nelerdir?

Ailenin SYDV tarafından ihtiyaç sahibi aile olarak belirlenmesi gerekmektedir. Şartları taşıyan ailelere kömür yardımı yapılmaktadır.

Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
Yorum yapın

error: Content is protected !!
1