Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2022 (Güncel)

Mülkiyeti devlet hazinesine ait olan hazine arazilerini Belediyeden kiralama ve satın alma mümkündür. Hazine arazileri devlet mülkiyetinde olan alanlar olduğundan yerel Belediyelerden dilekçe yolu ile vatandaşlara belirli bir bedel karşılığında satılabilir ya da kiralanabilir. Vatandaşlar nüfusa kayıtlı oldukları köyler ve mahallelerde hazine arazilerini 10 yıl süre ile kiralayabilecektir. Çiftçilerin tarım faaliyetlerine devam etmesi amaçlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazine arazilerinin toprağı olmayan veya yetersiz olan çiftçilere kiralanmasına dair tebliğ Resmi Gazete‘de yayımlandı.

410 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazilerinin topraksız-yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiraya verilmesi) tebliğ kapsamında belediyelerden nasıl hazine arazisi satın alabileceğinizi ya kiralama işlemini nasıl gerçekleştireceğinizi merak ediyorsanız, konu ile ilgili tüm detaylara içeriğimiz de yer vereceğiz.

Belediye Hazine Arazisi Kiralama Sistemi Nasıl İşliyor?

Mülkiyeti devlet hazinesine ait olan arazilere “hazine arazisi” adı verilir. Hazine Arazisi Özel mülkiyetin yanı sıra, ülkemizde devlet mülkiyetinde olan alanlar da vardır. Bu alanlar için tapuda herhangi bir tescil işlemi yapılmamıştır. Dağlar, kayalar, göller, dereler, buzullar ve tepeler hazine arazisi olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra meralar, ormanlar ve kışın kullanılan kışlaklar da devlet malı olarak kabul edilmektedir. Hazine arazisi olarak sayılan alanlar farklı sebeplerden dolayı satılabilmekte ya da kiralanabilmektedir. Ancak bu işlemlerin yapılabilmesi için aranan bazı şartlar vardır. Hazine arazilerinin kiralanma sebepleri arasında, doğan arazi ihtiyacının karşılanması ve ekonomiye yapılacak olan katkı sayılabilir. Başvuru işlemi neticesinde herkes hazine arazilerinden faydalandırılmaz. Kiralama yapılacaksa, bunun süresi devlet tarafından belirlenir. Satın alma ya da kiralama yapabilmek için kanunda açıkça belirtilen prosedürlere uygun olarak başvuruda bulunmanız ve bu prosedürleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

Belirlenen şartlar ile kiralama işlemleri üç farklı şekilde yapılıyor. Belirlenen bu usuller kapalı, açık teklif ve pazarlama usulü olarak 3’e ayrılmaktadır.

Proje kapsamında ilerleyiş ise şu şekilde;

 • Puanlama sitemi ile projeye devam ediliyor,
 • Başvurusu bulunan çiftçi arazini olduğu bölgede ikamet ediyor olmalı,
 • Bu puanlamaya ekilen ürünün türü gibi detaylar da eklenerek puan veriliyor,
 • Başvuru sahibinin genç veya kadın çitfçi, ziraat mühendisi olup olmaması da bu puanlama da etkili rol oynuyor.

Hazine Arazisi Kiralama İşlemi Nasıl Yapılır? (Yönetmelik)

Devlet hazinesinde bulunan ve tasarrufun tamamen devlete ait olduğu alanlar olan hazine arazilerinin kiraya verilmesinde yetkili olan merci Maliye Bakanlığı’dır. Arazilerin kiralanması 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik‘ e göre düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

2886 sayılı İhale Kanunu’na göre kiralanacak olan arazilerin kullanım amaçları faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

 • Eğitim Faaliyetleri
 • Spor Faaliyetleri
 • Ticari Faaliyet
 • Sosyal Amaçlar
 • Turistik amaçlar
 • Tarımsal Faaliyetler
 • Hayvancılık Faaliyetleri
 • Enerji Üretim Faaliyetleri için kiralanabilir.

Kiralama yapılacak olan arazi, kullanım amacı doğrultusunda gösterilmektedir. Orman alanları dışında kalan, tarım faaliyetleri ya da spor tesisi kurmak için uygun olan alanlar Orman Kanunu’ na göre 2b arazisi olarak adlandırılmaktadır. Kiralama süresi ilgili bakanlık tarafından kanunda düzenlenmiştir. Tarımsal faaliyet için ya da yukarıda sayılan amaçlar için kiralanacak olan arazilerin kira süreleri 10 yıl veya daha fazla olabilmektedir. Kiralama işlemi gerçekleştirmeniz, arazinin tüm kullanım hakkını elinizde bulundurduğunuz anlamına gelmemektedir. Bu alanlara kalıcı bir tesis yapılamaz. Bu alanı kullandıktan sonra, anlaşma süresi bittiğinde arazinin tüm hakları tekrar devlete geçmektedir.

Taşınmazların Belirlenmesi ve İlan Edilmesi Başvuru Süreci

Kiraya verilebilecek Hazine taşınmazları, re’sen veya talep üzerine İdarece belirlenir ve bu taşınmazlara ilişkin bilgi ve belgeler Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Bakanlığa gönderilir.

 • Taşınmazlar, yöresel özellikler de dikkate alınarak aynı köy veya mahallede mümkün olduğunca eşit yüzölçümde olacak şekilde; yüzölçümü 60 dönümden daha az olanlar grup olarak, fazla olanlar ise 60 dönümü geçmeyecek şekilde bölümler halinde kiralamaya konu edilir.
 • Bakanlık tarafından kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, İdarenin internet sayfasında ve hükümet konaklarında 20 gün süreyle ilan edilir.
 • Bu taşınmazlara ilişkin bilgiler çiftçilere duyurulmak üzere Tarım İdaresine de gönderilir.
 • İlan edilen taşınmazlar ilgili muhtarlık ile ziraat odalarına da bildirilir.
 • İlan edilen bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlar aynı süre içerisinde ilgili köy ve beldede uygun görülen vasıtalarla duyurulur.

Başvuru ve değerlendirme

İdarece ilan edilen Hazineye ait tarım arazileri üzerinde tarımsal üretim yapmak isteyen çiftçiler, EK-1 Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde İdareye başvururlar.

Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2022 (Güncel)Pin
EK-1 Tarım Arazisi Kiralama Talep Formunu

Arazi Kiralama Başvuru Dilekçe Örneği Ek-1

Kiralama işlemi için bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Bu dilekçede hazine arazisinin kiralanma amacını ve arazi sınırlarının belirtilmesi muhakkaktır. Hazırlanan dilekçe Mal Müdürlüğü’ ne ya da Defterdarlığa teslim edilmelidir. Buralara yapılacak olan müracaat sonrası, taraflara bir form verilecektir. Bu formdaki ilgili alanlar Tapu Sicil Müdürlüğü ya da bağlı bulunulan muhtarlık tarafından onaylanacaktır. Onaylanan form tekrar Mal Müdürlüğü ya da Defterdarlığa teslim edilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken durum, başvuru yapılacak olan müdürlüğün, arazinin bağlı bulunduğu sınırlarda olması gerektiğidir.

Milli Emlak tarafından yayınlanan hazineye ait arazilerinin kiralanma talebinde dolduracağınız ve ıslak imzalı olarak vereceğiniz dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

EK-1
……………………………… ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………..……………. MİLLÎ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLÎ EMLAK ŞEFLİĞİNE


……………….….… İli, …………..…..……. İlçesi, ……..………………….. Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada……………… parsel numaralı / Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki……………………………….. m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde ………………………… amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim. …. / …. / ……
İmza
Adı ve Soyadı
ADRES:

Kira sözleşmeleri 10 yıl süreyle düzenlenir. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilir. Kira sözleşmeleri yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdarece 10 yıl daha uzatılabilir.

e-Devlet Hazine Arazisi Kiralama Nasıl Yapılır?

e-Devlet üzerinden hazine arazisi sorgulaması yapılabilir, kiralık ilanlar filtrelenebilir. İlan filtreleme yapılarak hazine arazisi kiralama yapılabilmektedir. Devletten hazine arazisi kiralama ilanları görüntülenebildiği gibi aynı zamanda kiraya hazırlanan ilanlara da yer verilmiştir.

e-Devlet Hazine Arazisi Kiralama işlemlerini aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.

 1. E-devlet hizmet kapısına TCKN ve şifre ile giriş yapılır.
 2. Ardından arama çubuğuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılır.
 3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmetleri arasından,
 4. Kiralama İlanları – Kiralamaya Hazırlananlar seçeneğine tıklanır.
 5. Ardından ilan filtrele ile daraltma kriterleri görüntülenebilir.
Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2022 (Güncel)Pin

Filtreleme butonu ardından ilanın özellikleri seçilir. Bunlar arazinin;

 • İmar Durumu
 • Taşınmaz Cinsi
 • İl
 • İlçe
 • Mahalle
 • Arazinin Yüz Ölçümü (metrekare)
 • Arazinin Fiyatı (TL)
 • Güvenlik Resmi doldurularak talebinize göre detayların seçeneklerini indirebilirsiniz.

Bu ilanlar incelendikten sonra, yukarıda verilen dikçe öreğinde ilgili yerler doldurulur. Daha sonra bu dilekçe Defterdarlık Mal Müdürlüğü’ne verilir. Verilecek form eksiksiz bir şekilde tamamlanır ve Tapu Sicil Müdürlüğü’ne Nüfus kayıt örneği ile birlikte onaylandıktan sonra Mal Müdürlüğü’ne geri teslim edilir. Bu kira süresi dolduğunda arazi yine devlet bünyesine geçtiği unutulmamalıdır.

Hazine Arazisi Kiralama Şartları

Hazine arazilerinin kiralanması amacı ile başvuru yapıldığında bir anlaşma süresi tayin edilir. Kanunlarda öngörülen sınırlar dahilinde ve verilen süreye göre bu alanlar kiralayan tarafından kullanılır. Hazine arazilerinin kiralanması hem vatandaş, hem de devlet yararınadır. Ekonomik anlamda bu alanlar değerlendirilmiş ve devlet gelir elde etmiş olur. Vatandaş da bu süre zarfında, verimli araziler edinmiş ve üretimini artırmış olur. Ancak, her isteyen tarım arazisi kiralayamaz. Kanunda belirtilen kiracılarda aranan Hazine Arazisi Kiralama Şartları aşağıdaki gibidir:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Çiftçilik faaliyetlerinde bulunuyor olmak,
 • 3 yıl boyunca köyde ikamet etmek,
 • Yapılacak olan sözleşmeyi imzalamak,
 • Verilen süre zarfında başvuruda bulunmak ve hak sahibi olmak,
 • Ecrimisil borçlarının taksitlendirilmiş veya ödenmiş olması,
 • Kullanım için tayin edilen bedeli ödemek gerekmektedir.

Devletten Hazine Arazisi Kiralama Şartları 2022 Yılı Bedeli tüm detaylarını öğrenmek için tıklayınız.

Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

Kira bedeli, tespit komisyonu tarafından belirlenmektedir. Sabit bir kira bedelinden bahsetmek mümkün olmaz. Çünkü bulunulan bölgenin özellikleri, jeopolitik konumu, yüz ölçümü vb. tüm coğrafi özellikleri fiyatın değişmesini sağlayan kriterler arasındadır. Bu kriterler üzerinden bir değerlendirme yapılarak, fiyat hesaplamasında rayiç bedel esas alınmaktadır. Kiralanan 1. yıl için kira bedeli rayiç bedelin 1/4′ ü olacaktır.  Sanayi, tarımsal faaliyetler ve hayvancılık faaliyetleri için kiralanacak olan alanların hesaplaması ise rayiç bedelin %1,5’u olacaktır. Kiralama işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında kiraya verilecek olan hazine arazileri listelenmiştir. Kiralanacak olan arazilerin bilgileri ve fotoğrafları ilanlarda detaylı olarak yer almaktadır. Fiyatlar, bulunan bölgeye göre değişiklik arz etmektedir.

Kiralanamayacak Alanlar Hangileridir?

Kanunda hazine arazisi olarak kiralanamayacak olan alanlar ayrıca belirlenmiştir. Kamusal alanın kullanımı için ayrılmış olan araziler, Orman Bakanlığı tarafından kiralanması uygun görülmeyen araziler, Turizm Bakanlığı tarafından uygun görülmeyen alanlar, ibadet mekanları, özel koruma bölgeleri, Kıyı Kanunu dahilinde olan ve Tarım Bakanlığı tarafından kiralanması uygun olmayan alanlar, özel kanunlar sebebi ile devir işlemi yapılmakta olan alanlar, belediyelerin inisiyatifine bırakılan alanlar, askeri bölgelerden olup Genelkurmay tarafından kiraya verilmesi yasaklanan alanlar, madencilik faaliyeti yapılan alanlar, yer altı suları ve kanun tarafından kiraya verilmesi yasaklanmış olan alanlar için hiçbir surette kiralama işlemi yapılamaz.

Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2022 (Güncel)Pin

Devlet Hazine Arazisi Satın Almak İstiyorum

Hazine arazilerini kiralayabileceğiniz gibi, satın da alabilirsiniz. Fiyat belirleme usulleri de yine İhale Kanunu’ na göre yapılmaktadır. Tespit komisyonunca fiyat belirlenir. İdarece fiyat ilan edilebileceği gibi, bilirkişi yolu ile de belirlenebilir. İhale, açık ya da kapalı usullere göre yapılabilir. Hak sahibi şahıslara da direkt olarak satış işlemi gerçekleştirilebilir. Bütçe Kanunu neticesinde belirlenen fiyatın altında kalanlar için açık, bu fiyatın üstüne çıkanlar için ise kapalı teklif uygulanır.

Hazine arazisi satışı 3 farklı şekilde yapılmaktadır. Bu yöntemler aşağıdaki gibidir:

 • Doğrudan satış işlemi
 • Özel kanunlar yolu ile satış işlemi
 • Genel kurallar yolu ile satış işlemidir. 

Devletten Hazine Arazisi Satın Alma Başvurusu

Devletten hazine arazisi kiralama şartlarından sonra satın almak içinde birtakım koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Devletten hazine arazisi satın alma başvuru şartları şu şekildedir;

 • T.C Kimlik numarası
 • Varsa ecrimisil ihbarnamesi veya ecrimisilin ödendiğine ilişkin evrak örneği
 • Varsa satın alma önceliği olan hak sahiplerinden alınan noter onaylı yetkisi,
 • Tüzel kişiler için; taşınmazın tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri talep edilecektir.

Hazine Arazi Satın Alma Şartları 2022

Kanuni olarak yerleşim yeri sahibi iseniz başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 • Başvuru yapacak olanlar gerçek kişi (T.C. kimlik numarası ile başvuran) ya da tüzel kişi (vergi numarası ile başvuran) olabilir.
 • Ülke sınırları içerisinde herhangi bir adres gösterdiyseniz, ihale ilanı yapıldığında, ödenmesi gereken bedeli yatırabilirsiniz.
 • Mal Müdürlüğü ya da Defterdarlığa gerekli belgeler teslim edilir.
 • İhaleye katılarak hazine arazisi satın alabilirsiniz.
 • Bu kişiler, en yüksek bedeli vermek şartı ile ve Bakanlığın şartları inceleyerek karara varması neticesinde satın alma gerçekleşir.
 • Kiralama işlemi gibi satın alma da dilekçe ile başvuru neticesinde gerçekleşir.
 • İlçelerde Mal Müdürlüğü, illerde ise Defterdarlık ya da Milli Emlak Müdürlüğü’ ne dilekçe tesliminin yapılması gerekmektedir.
 • Satın alınacak olan hazine arazisi ile ilgili tüm detayların ve adresin dilekçede bildirilmesi zorunludur.
 • Satın almaya niyetli olan alıcıya dilekçeyi teslim ettiğinde ihalenin yapılacağı tarih ve saat bildirilir.

Satış tutarı peşin ya da taksitle ödenebilir. Ödemenin ise 15 gün içinde yapılması gerekmektedir. Taksitle ödeme seçeneğine başvurulduğunda ise, 1/4 tutar peşin ödenmek zorundadır. Kalan 3/4 tutar ise en fazla 2 yıl süre ile ödenmelidir. Taksit tutarına ek olarak kanuni faiz işlemektedir. Ayrıca taksitli satış sözleşmesinin de onaylanması gerekiyor. Onaylanan sözleşmenin bir nüshası alıcıya verilmektedir.

Kiralama ya da Satın Alma İşlemlerinde Yatırılacak Olan Teminatlar

İhaleye katılmak için, evrak teslimi yapıldığında bir teminat tutarının yatırılması gerekmektedir. Geçici ve kesin teminat olarak iki seçenek bulunmaktadır. Ayrıca nakit paradan ziyade, devlet iç borçlanma senedi, süresiz teminat mektupları da teminat olarak kabul edilebilmektedir. Geçici teminatlar kira bedellerinin yüzde 10‘ undan az olamaz. Yüzde 30 oranına kadar da geçici teminat kabul edilebilmektedir. Çiftçilerin kullanması için kiraya verilen tarım arazilerinde geçici teminat alınmayabilir. Diğer teminat çeşidi ise kesin teminattır. Kesin teminat ihale tutarı üzerinden yüzde 6 oranında yapılan kesintidir.

Satılamayacak Alanlar

 1. Kanunda satışı yapılamayacak olan hazine arazilerine de yer verilmiştir. Bu alanlar;
 2. Arsa Ofisi Kanunu‘ na tabi olarak kullanılan alanlar
 3. Kültür ve Tabiat Varlıkları türünde sayılan alanlar
 4. Kadastro tarafından ölçümü yapılmamış olan alanlar
 5. Turizm Teşvik Kanunu dahilinde olan alanlar
 6. Orman Bakanlığı dahilinde olan ve satılmaması yönünde karar verilmiş olan alanlar
 7. Kamu tarafından kullanılan alanlar
 8. Sulama amacı ile ayrılmış olan alanlar
 9. Askeri yönden yasaklı olan alanlar
 10. Tarımsal faaliyetler dışında kullanılmak için ayrılmış olan alanlar
 11. Belediyelerce imar sınırları içinde kalmış, Büyükşehir Belediyelerince belediye ya da mücavir alan içinde kalan alanlar
 12. Kıyı şeridine 2 bin metre ve göl kıyısına 5 bin metreden daha az mesafe olan alanlar
 13. Kuru arazilerde 2 bin, sulu arazilerde ise 600 dönüm olan ve kamuya tahsis edilmiş olan alanlar hiçbir şekilde satılamayacaktır.

İhaleye Katılamayacak Olan Kişiler

Kanunda, ihaleye katılamayacak olan kişiler belirlenmiştir. İta amirleri, ihaleye katılmaları yasaklanmış şahıslar, ihale işlemlerinin tüm kademelerinde görev alanlar hiçbir surette ihaleye katılamazlar. Eşlerinin, kendilerinin ya da henüz 18 yaşına gelmemiş olan çocuklarının namlarına, satın alınacak olan arazinin çevresinde kuru olarak 100, sulu olarak 40 dönümden fazla arazisi olanlara da hiçbir surette öncelik hakkı tanınmaz.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ nün resmi internet sayfasında satışa çıkan hazine arazilerinin ilanları yer almaktadır. Bu ilanlarda arazi ile ilgili tüm detaylar belirtilmiş ve görsellere yer verilmiştir. İhale fiyatları, bulunulan bölgeye göre değişiklik arz etmektedir.

Satın Alınan Hazine Arazisinin Tapusu Nasıl Alınır?

Yukarıda saydığımız şartlara haiz olarak ihaleye katılanlar ve en yüksek bedeli vererek araziyi almaya hak kazananlar için bir de tapu alma süreci söz konusudur. Peşin ödeme yapmışsanız ya da taksit seçeneğini seçmiş ve 15 gün içerisinde bedelin çeyrek tutarını yatırmışsanız,

Örneğin; hazine arazisi 16 bin TL ise, 4 binini yatırmışsanız ve kalan tutarı 2 yıl içerisinde faizi ile birlikte öderseniz tapu alabilirsiniz. Taksit yapıyorsanız sadece sözleşme imzalarsınız, tapuyu ise borç bitiminde alırsınız. Eğer peşin ödemişseniz, Tapu Müdürlüğü vasıtası ile hemen tapunuzu alabilirsiniz.

Kira için ilan edilen ya da satışa çıkarılan hazine arazilerini inceleyerek bir dilekçe yolu ile Defterdarlık ya da Mal Müdürlükleri’ ne başvurunuz. Faaliyet alanınızı da dilekçeye ekleyerek ihale sürecine katılabilirsiniz.

Sözleşme Nasıl Feshedilir?

Kiraya ait sözleşmenin feshedilmesi de mümkündür. Ancak, bazı koşullar dahilinde bu seçenek kullanılabilmektedir.

 • İdare gerekli görürse tek taraflı sözleşme feshi talebinde bulunabilir.
 • Kira süresi ve faaliyetler sona erdiğinde,
 • Sözleşme tarafları hükümlere göre hareket etmezse,
 • Kiralanan yer amacı dışında kullanılırsa sözleşme fesh edilmektedir.
Verilen oy post
Photo of author

Kobi Danışmanı

10 yılı aşkın süredir KOBİ'ler için danışmanlık hizmeti vermekteyim. Banka ve Sigortacılık bölümü mezunuyum. Gündem konularını takip etmekteyim.
“Belediyeden Hazine Arazisi Satın Alma ve Kiralama 2022 (Güncel)” üzerine bir yorum
Yorum yapın

1