Ahır ve Ağıl Yapımına 2023 Geri Ödemesiz Hibe Desteği!

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında ahır ve ağıl yapımına %50 hibe desteği verilmektedir.

Ahır ve Ağıl Yapımına Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2022-2023 başvuru dönemi başlamıştır.

Ahır ve ağıl yapımına hibe desteği son başvuru tarihi kırsal ekonomik altyapı başvuruları için 20/01/2023, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar başvuruları için 10/02/2023 tarihidir.

Ahır Yapımına Ne Kadar Hibe Desteği Veriliyor?

Yatırım konularına %50 olmak üzere verilen hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı birim kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri veya tüzel kişiler olması halinde,

 • Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 7.000.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 5.000.000 Türk Lirası,
 • Yatırım niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 4.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

Bu kapsamda Sabit yatırımlar niteliği olarak sayılan ahır ve ağıl yapımına ilişkin Hibe desteği başvuruları başlamış olup, 20 OCAK 2022 tarihine kadar başvurular alınmaya devam edecektir.

Büyükbaş Hayvan Ahır Yapımına Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Etçi ve Sütçü Damızlık Hayvan (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması

 1. Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapor aşamasında edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %50’sinden az olamaz. Var olan hayvan sayısı bilgisi ve taahhütname başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenir.
 2. İzleme süresi sonunda başvuru aşamasında taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. İl proje yürütme birimi tarafından yapılacak son kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.
 3. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar kapsamında sunulan projelerde ek olarak
  kesimhane bulunamaz, bu şekilde projelendirilmiş yatırım başvuruları reddedilir.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği konusunda yapılacak sabit yatırım başvuru kriterleri:

 1. Projede yer alan tesis, süt veya et sığırı yetiştiriciliği ile damızlık manda yetiştiriciliği
  (süt mandası) için en az 51 baş kapasiteli olmalıdır.
 2. Mevcut ahırda sadece sabit süt sağım ünitesi ve diğer ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğinde hibe başvurusu yapılabilir.
 3. Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje
  başvurularında sürü projeksiyonunun yer alması zorunludur. Sürü projeksiyonu, sunulan proje için taahhüt sayılır.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu alanlar:

 1. Anaç/Sağmal Hayvan Bölmesi: Yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç duraklı veya duraksız sistemde, beher hayvan başına net 7-10 m² aralığında yaşam alanı planlanmalıdır.
 2. Proje içeriğinde yer verilmek koşuluyla, beher hayvan başına en fazla 10 m² gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.
 3. Sağımhane: Sütçü damızlık işletmelerde 25-50 sağmal hayvan için 2×3 ile 2×5 arası; 51-75 sağmal hayvan için 2×4 ile 2×6 arası; 76-120 sağmal hayvan için 2×5 ile 2×8 arası süt sağım üniteli sağımhane planlanmalıdır. Kapasiteye uygun olarak süt soğutma ve depolama alanı da planlanmalıdır.
 4. Doğumhane: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 25 sağmal hayvan başına 16-20 m² aralığında alan düşecek şekilde doğum bölmesi planlanmalıdır.
 5. Revir: Büyükbaş (Etçi ve sütçü damızlık) hayvan işletmelerinde her 50 hayvan başına 16-20 m² aralığında alan olacak şekilde revir planlanmalıdır.
 6. Buzağı bölmesi veya kulübeleri için sağmal inek sayısının en fazla %20 oranı
  gözetilerek buzağı başına 2-3 m² aralığında alan planlanmalıdır.
 7. Genç hayvan bölmeleri toplam alanı anaç hayvanlar için ayrılan alanın en az %60’ı kadar olmalıdır. Aynı oranda gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.
 8. Kapalı ahırlarda pencere alanları ve havalandırma bacaları: Kapalı ahırlarda taban alanının en az %5’i oranında pencere planlanmalıdır. İşletme çatısında ahır taban alanının en az %1’i oranında havalandırma bacaları/boşlukları planlanmalıdır.
 9. İşletmenin ana giriş kapısında ve ahırların girişinde dezenfeksiyon alanı (çukuru
  bulunmalıdır.
 10. Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu olmalıdır. Kaba yem depoları sundurma olarak da projelendirilebilir.
 11. Damızlık büyükbaş hayvanlardan süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilmelidir.

Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar:

 1. Silaj çukuru, buzağı bakım ünitesi hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup
  zorunlu olmayan alanlardır. Etçi ve sütçü damızlık hayvan (sığır/manda) yetiştiriciliği için ahır projelerinde zorunlu ekipmanlar
 2. Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı, gübre pompası.
 3. Süt üretimi için; bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, süt soğutma ve depolama tankı (Sütü en az 2 gün depolayacak kapasitede olacaktır).
 4. Sürü yönetimi için; başvuru aşamasında taahhüt edilen hayvan varlığı üzerinden
  belirlenen kapasiteyle orantılı; mastitis tespit cihazı, kızgınlık tespit sistemi, ineklerde doğum takip sistemi, üreme ve tohumlama takibi, muayene, aşı ve tedavi işlemleri, süt takibi sistemleri.
 5. Yem üretimi için; yem karma (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem kırma/ezme
  makinesi (elektrikli/şaftlı).
 6. Otomatik suluk.

Etçi ve sütçü damızlık (sığır/manda) hayvan yetiştiriciliği için ahır projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar:

 1. Hayvan bakım aracı (travay), padok, gübre seperatörü, sıvı gübre tankeri, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), balya makinesi ve silaj makinesi, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, kantar hibe desteği kapsamında değerlendirilecek olup zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar dışında projede yer alan makine ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

Başvuru Şartları

Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru Kriterleri aşağıdaki gibidir:

 1. Yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon başvuruları hibe kapsamında değerlendirilir.
 2. Projede yer alan tesis en az 51 baş kapasiteli olmalıdır. Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar
 3. Büyükbaş besi ahırı projelerinde besilik beher hayvan başına net 6-9 m² aralığında alan planlanmalıdır. Proje içeriğinde yer verilmek koşuluyla, beher hayvan başına en fazla 9 m² gezinti alanı da ayrıca planlanabilir.
 4. Büyükbaş besi işletmelerinde her 51 hayvan başına 16-20 m² aralığında revir
  planlanmalıdır.
 5. İşletmenin ana giriş kapısında ve ahırların girişinde dezenfeksiyon alanı (çukuru)
  bulunmalıdır.
 6. Kapasiteye uygun gübre çukuru ve yem deposu (sundurma tarzı) bulunmalıdır.

Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar aşağıdaki gibidir:

 • Gübre yönetimi için; gübre sıyırıcısı, gübre karıştırıcısı ve gübre pompası.
 • Yem üretimi için; yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem
  kırma/ezme makinesi (elektrikli/şaftlı).
 • Otomatik suluk. Büyükbaş besi ahırı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan ekipmanlar
 • Hayvan bakım aracı (travay), padok, havalandırma ve serinletme fanları, otomatik
  hayvan kaşıma fırçası (kaşağı), gübre seperatörü, balya makinesi, silaj makinesi, kantar, sıvı gübre tankeri, yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi zorunlu olmayan ekipmanlardır.
 • Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine ekipman alımları ayni katkı ile
  karşılanacaktır.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği Ahır Yapımına Hibe Desteği Nasıl Alınır?

c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde geri ödemesiz hibe desteği alabilmek için:

 1. Konu kodu TÜY-C olmalıdır.
 2. Bu konuda yapılacak proje başvurularında et ve süt üretimi konusunda koyun/keçi
  yetiştiriciliğine yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe kapsamında değerlendirilir.
 3. Küçükbaş hayvanlar için; sabit yatırım projelerindeki et/süt koyunculuğu ile et/süt
  keçiciliği tesisleri en az 75 baş kapasiteli olacak şekilde planlanmalıdır.
 4. Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi yetiştiriciliği aynı tesiste
  projelendirilebilir.
 5. Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer almalıdır. Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya nihai rapor aşamasında edineceğini taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin %40’ından az olamaz. Var olan hayvan sayısı ve taahhütname başvuru aşamasında veri giriş sistemine yüklenir.
 6. İzleme süresi sonunda taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılması gerekmektedir. Son yıl yapılacak kontrolde taahhüt edilen proje kapasitesine ulaşılmadığının tespiti halinde hibe sözleşmesi hükümlerince fesih işlemleri başlatılır.
 7. Mevcut ağılda, sadece ekipmanlar için kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğinde başvuru yapılabilir.
 8. Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu alanlar aşağıdaki gibidir:

Koyun ve keçi ağılı projelerinde; yem yolu, yemlik ve hayvan servis yolları hariç beher hayvan başına en az 2 m2 , en fazla 3 m2 alan, her 10 hayvan başına en az 2,5 m² alan düşecek şekilde doğum bölmesi, her 50 hayvan başına en az 2 m² alan düşecek şekilde revir bölmesi, koyun/keçi için ayrılan alanın en az %60’ı kadar kuzu/oğlak bölmesi ve işletme veya ağıl girişlerinde dezenfeksiyon alanı planlanmalıdır. Entansif küçükbaş hayvancılık tesislerinde gerek görülürse, yaşam alanı kadar da gezinti alanı projelendirilebilir.

Kapasitesi 500 baştan büyük olan başvurularda yıkama ünitesi planlanması zorunlu olup daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu olmayan alanlar

Yem deposu (üstü kapalı), gübre çukuru, yem deposu soğutma sistem odası ve kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında yıkama ünitesi yapımı isteğe bağlı olup zorunlu olmayan alanlardır.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu ekipmanlar

Kapasitesi 500 baştan büyük olan proje başvurularında; otomatik suluk, mobil/sabit süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı zorunlu ekipmanlar olup bu ekipmanlar, daha az kapasitedeki işletmeler için isteğe bağlı bütçelendirilebilir.

Küçükbaş ağıl yapımı projelerinde hibe kapsamında değerlendirilecek zorunlu
olmayan ekipmanlar

Gübre sıyırıcı, gübre karıştırıcı, gübre pompası, süt soğutma ve depolama tankı (sütü en az iki gün depolayacak kapasitede), yemlik, kantar, yem kırma-ezme makinesi
(sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı), yem karma makinesi (sabit/hareketli/elektrikli/şaftlı),
yemleme bandı (konveyör)/elektrikli raylı yem karma-dağıtma makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, koyun kırkma makinesi ile kapasitesi 500 baştan küçük olan proje başvurularında; otomatik suluk, süt soğutma tankı ve mobil/sabit süt sağım ünitesi zorunlu olmayan ekipmanlardır. Bu ekipmanların dışında projede yer alan makine-ekipman alımları ayni katkı ile karşılanacaktır.

Kanatlı yetiştiriciliği Ahır Yapımına Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Bu konuda yapılacak proje başvurularında konu kodu TÜY-Ç olmalıdır.

Tarımsal işletmelerin kapasitesi;

 • a) 1.000-15.000 hindi/dönem,
 • b) 350-3000 kaz/dönem büyüklüğünde olacaktır. Belirtilen kapasiteler dışında projelendirilmiş başvurular hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik başvurularda:

 • 81 ilde faal işlemeler için [5.000-100.000 yumurta tavukçuluğu ve broyler (tavuk)/dönem dahil] teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki YEÜ başvuruları,
 • 81 ilde faal işletmeler için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki yumurta paketleme tesisi başvuruları,
 • Hindi ve kaz yetiştiriciliği için; 81 ilde yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular,
 • Broyler yetiştiriciliği için sadece Adana, Adıyaman, Bingöl, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Osmaniye illerimizde yeni tesis niteliğindeki başvurular, hibe kapsamında değerlendirilecektir.

Tavuk, hindi ve kaz yetiştiriciliğinde damızlık yumurta veya yumurta üretimine hibe
desteği verilmemektedir.

Ahır ve Ağıl Yapımına 2023 Geri Ödemesiz Hibe Desteği!Pin

Başvuru Zamanı

 • Başvurular 09/12/2022 tarihinde başlayıp 10/02/2023 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.
 • Son başvuru tarihi bitiminde veri giriş sistemi başvurular için veri girişine kapatılır.
 • Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.
 • Başvuru süresi içerisinde işlemleri tamamlanmayan başvurular kabul dilmeyecektir.
 • Son başvuru tarih ve saatinden sonra sistem üzerinden girişi yapılmamış olup il müdürlüğüne elden getirilen başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarimorman.gov.tr internet adresinden yaparlar.

Bunun için https://edys.tarim.gov.tr/Tarim/onlinebasvuru.aspx?tip=3 girişinden üyelik
kaydı yapılır.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Veri giriş sistemi üzerinden yapılacak başvurular için;

 • Gerçek kişi başvurularında başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Başvuruların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması şarttır.
 • Tüzel kişi başvurularında başvurunun vergi numarası ile yapılması şarttır.
 • Gerçek ve tüzel kişi başvurularında başvuru sahibinin işlerini yürütmesi için birini yetkilendirmiş olması durumunda yetkilendirdiği kişinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

İnşaat bütçesi 700.000 Türk Lirası’nın üzerinde ise inşaat ödemeleri, yapılan ihale
bazında en fazla iki hak ediş ile ödeme evrakı düzenlenerek talep edilir. İnşaat ödemeleri için ilk talep edilecek hak edişin rakamı 700.000 Türk Lirası’nın altında olamaz.

(Sabit yatırımlar kapsamında ahır ve ağıl yapımına ilişkin ödemeler nihai raporda tek seferde yapılır.)

Kimler başvuramaz?

Kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri,

Projeyi kim nasıl hazırlayacak?

Projeyi ister başvuru sahibi isterse de yetki vereceği Proje Danışmanlık Şirketleri başvuru sahibi adına hazırlayabilir. 2020/24 nolu Tebliğ, Uygulama Esasları ve Ekleri incelenerek gerekli olan tüm belge ve dokümanlar hazırlanmalı ve Sisteme yükleme işlemleri yapılmalıdır.

Başvuruda hangi belgeler istenmektedir?

KKYDP Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlarının Desteklenmesi ile ilgili Uygulama Esasları Eklerinde yer alan “İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ”nde yer alan belgeler kontrol edilerek sisteme yüklenmelidir.

SGK ve Vergi Borcum var başvuru yapabilir miyim?

Evet başvuru yapılabilir. Ancak Hibe Sözleşmesi aşamasında SGK ve Vergi Borcunun olmaması gerekir.

Adli Sicil Kaydım var başvuruda bulanabilir miyim?

Sisteme Adli Sicil belgesinde adli sicil kaydı olanlar Mahkeme Kararı da ekleyerek başvuru yapabilir, Tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirme yapılacaktır.

Başvurular nasıl değerlendirilecektir?

Tebliğ ekinde belirtilen puanlama sistemine göre 2020/24 nolu tebliğ eklerinde yer alan “Proje Ön Değerlendirme Kriterleri ” tablosunda yer alan puanlamaya göre puanı yüksekten düşüğe göre sıralama yapılacaktır.

Başvuru sonucunu nereden öğrenilir?

Genel Müdürlük tarafından İl Müdürlüğümüze iletilen sonuçları, Ordu İl Müdürlüğümüz yazılı olarak başvuru sahiplerine bildirecektir.

Photo of author

Seher Demir

Anadolu Üniversitesi Finans bölümü mezunuyum. 10 yılı aşkındır benzer konularda makaleler yazıyorum.
Yorum yapın

error: Content is protected !!