KOSGEB Kredisi

Genel Af Çıkacak Mı? Denetimli Serbestlik Müjdesi Var mı?

Genel Af Çıkacak Mı? Denetimli Serbestlik Müjdesi Var mı?

Gündemde uzun yıllardır yer eden ve etmeye de devam eden konulardan biri genel aftır. Genel af suçun tüm sonuçları ile beraber ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunun 65 maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükümlere göre şahıs hakkında yürütülen davanın (Kamu davası olması gerekmektedir.) ve şahsın mahkumiyet süresinin yani hakkındaki işlediği suçtan doğan tüm ceza sürecinin ortadan kaldırılması demektir. Özel af ise 65. maddenin 2. fıkrasında yer almaktadır.

Mevcut hapis cezasının tamamen ortadan kaldırılmayıp asli para cezasına çevrilmesi ya da hafifletme uygulamak koşulu ile uygulanmaya devam etmesidir. Genel af çıkmasında yetkili makam TBMM’ dir. Fakat Cumhurbaşkanı tarafından da böyle bir kararın verilebilmesi mümkün olmaktadır. Yukarıda saydığımız genel ya da özel af işlenen suçun varlığını ortadan kaldırıcı sebepler değildir. İşlenen tüm suçlarda mağdur olan bir taraf bulunur. Bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Ayrıca kamuoyunda yer alan affın yalnızca belli bir kesimi kapsayacağı haberleri doğru değildir. Af tüm kesimleri kapsamaktadır. Yapılacak olan imar affı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Genel Affın Tarihçesi

TBMM tarihinde çıkan ilk genel af 7 Ocak 1922 yılında yürürlüğe konmuştur. Cezaların 2/3′ ünü tamamlamış mahkum şahıslar hakkında verilen kararlar ile geriye kalan 1/3′ lük ceza süresi ortadan kaldırılmıştır. 26 Aralık 1923′ te ikinci af kanunu çıkarıldı ve Cumhuriyetin kuruluş tarihine kadar olan tüm işlenmiş suçlarının %50′ si af kapsamında tutuldu. Cumhuriyetin 10. yılında yürürlüğe giren diğer bir af yasası ile mahkumiyetleri 5 seneyi geçmeyenler ile ilgili inceleme yapılmasına ve mahkumiyet süreleri 3 yılı geçenlerin cezaları ortadan kaldırıldı. 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koyması sureti ile yapılan darbe sonrada 5 ay sonra bir darbe affı yasası çıkarıldı. Fakat darbe affında bazı istisnalar bulunmaktaydı. Devlet aleyhine işlenen her türlü suç af kapsamı dışında bırakıldı. Bu da belirttiğimiz gibi yalnızca darbe affına yönelik bir istisnaydı. Son çıkan af ise ülkede sıklıkla bahsi geçen Rahşan Affı’ dır. Şartla Salıverme ve Erteleme yasası ile 22 Aralık 2000 yılında çıkarılan af ile devlet aleyhinde işlenen suçlar dışındaki diğer tüm suçların affedilmesi söz konusu olmuştur. Bu kanunun çıkarılma sebebi 9 Aralık 2000 yılında ölüm oruçlarını sona erdirmektir. Cezaevlerinde yer kalmadığı belirtilerek çıkarılan kanun Rahşan Ecevit’ in tavsiyesi üzerine çıkarıldığı için bu için bu isim ile anılmaktadır. Yasa kapsamında olan suçlar 23 Nisan 1999 tarihinden önceki suçları kapsamaktaydı. Af ile birlikte cezaevleri nüfusu 30 bin azalmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararıyla birlikte tahliye sayısı 45. 000 ‘e yükselmiştir.

rahşan ecevit

Son genel af 2000 yılında çıkan Rahşan Affı’ dır.

Genel Affın Dayanağı Nedir?

Anayasa madde 87′ ye göre genel ve özel af kararı vermeye yetkili organ Türkiye Büyük Millet Meclisi’ dir. Meclis üye tam sayısının 3/ 5 çoğunluğunun sağlanması ile bu affın çıkarılmasına karar verilmesi mümkün olmaktadır. Geçen yılın Haziran ayı itibari ile meclisimizde 550 vekil bulunduğunu düşünürsek basit bir hesapla 330 vekilin af kanunun çıkması için kabul oyu yeterli olacaktır. 24 Haziran Genel seçimlerinden sonra ise af kanunun gündeme gelmesi halinde vekil sayısı 600′ e çıkarılacağı için 360 vekilin kabul oyuna ihtiyaç duyulacaktır. Ancak bazı durumlarda Cumhurbaşkanının bu konunu çıkarmaya yetkili olduğunu yukarıda belirtmiştik. Peki nedir bu istisnai durumlar? Anayasanın 104. maddesi gereğince Cumhurbaşkanı şahsın sürekli hastalık durumu, sakatlığı ve yaşlılığı sebepleri ile şahıslar için af kanunu çıkarmaya yetkilidir. Genel af kanunu sadece bir konuyu kapsam dışı bırakmaktadır. Bu konu da orman suçlarıdır. Bu suçu işleyen şahıslar genel ya da özel af kanunlarının çıkması halinde bu kanunlardan yararlanamazlar. (Anayasa 169. madde)

Affın Çıkması Sonucu Doğacak Hukuki Sonuçlar

Genel af belirli bir tarihe kadar işlenen suçlar  gibi bir sınırlamaya tabi tutulacağı gibi konu sınırlaması olmadan tüm suçlardan doğan hukuki sonuçları yok edecek mahiyette de olabilmektedir. Çıkacak olan affın hukuki olarak bazı sonuçları söz konusu olacaktır. Bu sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Şahıs hakkında yürütülmekte olan tüm savcılık sonuçları genel af çıkması ve kendisinin de bu affa tabi olması koşulu ile takipsizlik kararı verilmek sureti ile sonuçlandırılır.
  • Kişi hakkında kesinleşmiş olan tüm mahkeme kararları ve verilen cezanın mahkumiyet içermesi durumunda ortadan kalkar. Kişi hakkında verilmiş olan karar af neticesinde uygulamaya konulmaz.
  • Şahsın affa tabi olmuş suçları adli sicil kaydınını temizlenmesi sureti ile devlet tarafından tutulan kayıtlardan çıkarılır.
  • Kanun çıktığı andan itibaren kişi hakkında yürütülen tüm kamu davaların durdurulmasına karar verilir.
  • Kamu çalışanları ve kadrolu memurların görevleri neticesinde kendilerine verilen disiplin cezalarının sonucu mahkumiyet ise, bu cezanın affa tabi olması esnasında disiplin cezaları da sonlandırılır. Eğer söz konusu disiplin cezasının sonucu mahkumiyet değilse çıkan genel af konunu memurun ya da kamu görevlisinin cezasının silinmesine vesile olmaz.

Affa tabi olan hükümlü kimsenin tekrar suç işlemesi durumunda kanunda yer alan tekrardan doğan hükümler uygulanmaz. Ancak cezasının ertelenmesi mahkemece talep edilebilir.

hukuk

Genel af suçtan doğan tüm cezaların yürürlükten kaldırılması demektir.

Genel Af Çıkması Söz Konusu Olacak Mı?

Geçen yıl Türkiye’ de 232 binden fazla mahkum bulunmakta idi. Bu rakam toplamda bulunan 348 cezaevi için kapasite fazlasının boyutunu kanıtlar niteliktedir. Genel af ise tartışmaya dahi gerek olmayan bir konudur. Çünkü geçen yıl itibari ile verdiğimiz rakamlar ve mahkum sayıları genel affın ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermektedir. Sizler için genel affın gerekliliğini yorumladık. İşte affın gerekli olduğunu ortaya koyan sebepler;

Cezaevi Koşulları

Ceza insan haysiyetine ve onuruna uygun olarak kişiye yüklenmelidir. Fakat Türkiye’ deki ceza evi ve mahkum sayıları bellidir. Koğuşlara maksimum kapasitesinin 2- 3 katı kadar insan yerleştirilmektedir. Bu da cezaevlerinde yatmakta olan insanların aileleri ile olan görüşme sürelerini ve koşullarını dahi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yargılamanın söz konusu olduğu mahkemeler ile cezaevleri arasında epeyce bir mesafe bulunmaktadır. Bu sebeple kişiler tabiri caizse tıka basa adliye binalarına götürülmektedir. Bu sebeple herhangi bir durumda çıkacak genel af hem cezaevi nüfusunun azalmasını, hem de insanların insanlık onuruna yakışır şekilde infazlarını gerçekleştirmelerini sağlayacaktır. Çünkü mahkum kişiler cezalarını çektikten sonra tekrar sosyal yaşantılarına yani aramıza katılmaktadırlar. Bunun için şartların iyileştirilmesi bir gereklilik olarak görülmektedir.

Türkiye’ deki Siyasi Koşullar

Geçmişten günümüze kadar Türkiye’ de siyasi belirsizliklerin yaşandığı görülmüştür. iktidar sürekli olarak kavgalı olduğu kesim ile ilgili mahkumiyet kararı vermeye çalışmıştır. Türkiye çok partili bir siyasi hayata sahip olduğu için bu tarz olayların yaşanması doğal karşılanabilir. Fakat bu tarz mahkumiyetler sadece sorunların ertelenmesine sebep olur. Hiçbir çözüm sağlamaz. Siyasi tarihimiz bu kararların ne kadar gereksiz olduğunu göstermektedir.

Adalet Sistemi

Türkiye’ de tam manası ile adalet sisteminin işlediğinden söz etmek mümkün değildir. Çünkü insanlar sürekli olarak kamu davası açmakta ve dosya yoğunluğu nedeni ile adliyeler tarafından duruşmalar ertelenmektedir. Anayasada geçen adil yargılanma hakkının bu yoğunluk nedeni ile uygulandığını söylemek doğru bir tespit olmayacaktır. Bu hakkını elde etmek ve kullanmak isteyenlerin bu sistemde başarılı olamayacağı bir gerçektir.

Adalet Sistemi

Adalet Sistemi

Bu durumlar genel affın ne kadar gerekli olduğunu ifade etse de gündemde henüz konu ile ilgili bir gelişme yer almamaktadır. 24 Haziran’ da erken seçime gidileceğinden dolayı şu an için parlamento kapanmış durumdadır. Geçtiğimiz günlerde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konu ile ilgili farklı yaklaşımlara mahal verilmemesinin altını çizdi. Yargının verdiği karar neticesinde affetme yetkisinin kendi elinde olmadığını belirten Erdoğan,  oy kazanmak için herhangi bir kanun değişikliğine gidilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Anlaşılacağı üzere Haziran ayı itibari ile herhangi bir genel af çıkma durumu söz konusu değildir. Fakat seçimlerden sonra kurulacak olan hükumetin gündeminde genel af olması söz konusu olabilecektir. Konu ile herhangi bir gelişme olduğunda size bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Denetimli Serbestlik 3 Yıla Çıkacak mı?

Şuan itibariyle koşullu salıverme tarihine son 2 yıl kalanlar kalan cezalarını Denetimli Serbestlik Tedbiri uygulanmak suretiyle infaz ediyor. Cezaevlerinde ki binlerce hükümlü bu sürenin 2 yıla çıkarılmasını bekliyor. Henüz denetimli serbestliğin 2020 yılında da 3 yıla çıkarılması gibi bir durum söz konusu değil.

2020 yılında af gelmesi hususunda Meclis’de görüşmeler devam etmektedir. Henüz net bir karar verilmemiştir. Belirlenen teklifin içinde birçok madde yer almaktadır. Kural dışı tartılar sebebi ile verilen idari para cezaları bir kereye mahsus affedilecek.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.