KOSGEB Kredisi

2020 Çiğ Süt Desteklemesi Ne Zaman? Resmi Gazete Tebliği

2020 Çiğ Süt Desteklemesi Ne Zaman? Resmi Gazete Tebliği

11 Mart 2019 PAZARTESİ günü 30711  sayılı Resmi Gazete’de 2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği Ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar yayınlandı.

2019 Yılında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Çiğ Süt Destekleme Tebliği Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, 2019 yılında uygulanacak olan çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Çiğ süt desteği

MADDE 2- (1) Üretmiş olduğu çiğ sütü 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan ve 4 üncü maddede tanımlanan bir üretici örgütüne üye olan yetiştiricilere; manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütüne Tarım ve Orman Bakanlığının (Bakanlık) belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılır.

(2) Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt tozuna çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.

(3) 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemine (BSKS) kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı süt dolum tesislerine fatura/müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.

Süt piyasasının düzenlenmesi

MADDE 3- (1) Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin uygulama 2 yıl süre ile devam ettirilir.

Çiğ Süt Destekleme Ödemelerinde Kesinti oranı

MADDE 4- (1) Merkez birliğini kurmuş olan, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinin hak ettikleri desteklerden, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştiricilerin/üreticilerin hesabına ödenir.

Üretici ve yetiştirici birlikleri üzerinden yapılan desteklemelerde

%3 ‘ü il/ilçe üretici birliklerine, il yetiştirici birliklerine, bu bedelin içinden% 5’i merkez birliklerine,

Kooperatif üzerinden yapılan desteklemelerde

%3 ‘ü kooperatif üst birliği veya bölge birliğine, bu bedelin içinden %25’i merkez birliğine

(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen oranlarda yapılan kesintiden sonra kalan miktar yetiştiricilerin hesabına ödenir. Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri destekleme yılı için çiftçi örgütlerini güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhütname verir. Bu taahhütnameler, merkez birliklerince destekleme yılı başında Bakanlığa gönderilir. Çiftçi örgütlerini güçlendirme bedeli merkez birliklerinden gelen
liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

Çiğ Süt Ödemeleri ve Finansman Bölümü

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak, Bakanlığın 2019 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan sağlanır. 2019 yılından kalan ödemeler 2020 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır.

(2) Bakanlık; ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir.

(3) Destekleme ödemeleri; tebliğ ile belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından, demeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın bu Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.

(4) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının% 0,2’si komisyon olarak aynca ödenir.

(5) Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

(6) Bu Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak ödeme, ESK’ca  oluşturulacak icmal karşılığında, destekleme bütçesinin hayvancılık desteklemeleri ödeneğinden ESK’ya aktarılır.

Süt Desteklemesinden yararlanamayacak olanlar kimler?

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar bu Karar kapsamındaki desteklemelerden yararlandırılmaz:

  • a) Bu Kararda belirlenen hükümlere uymayanlar.
  • b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.
  • c) Kamu kurum ve kuruluşları.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 7- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 61 &3 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu yapılan fazla ödeme) iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

https://www.kosgebkredisi.com/ziraat-bankasi-destekleme-odemeleri-sorgulama/ adresinden destekleme ödeme tarihleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.